Hopp til hovedteksten
Kjønnsmoden laks
Foto: Helen Petersen
Utskriftsvennlig versjon

Samarbeid om nasjonal overvaking av rømt fisk

Eit nytt nasjonalt overvakingsprogram for rømt oppdrettslaks er no i oppstartfasa. Rømt fisk i vassdrag har vore overvaka sidan 1989, men for å få betre oversikt over mengda rømt fisk, vert overvakingsinnsatsen no auka. Over 100 vassdrag skal undersøkast nærare for å finne ut kor mykje rømt oppdrettslaks som er i dei.

Bakgrunnen for den auka overvakinga av rømt fisk i vassdrag er den raske ekspansjonen i lakseoppdrett dei siste tiåra og dokumenterte genetiske endringar i fleire bestandar av villaks. Dermed har forvaltinga no behov for meir informasjon om kor mykje rømt fisk det faktisk er i vassdraga langs kysten. For å få denne informasjonen har Fiskeridirektoratet gitt Havforskingsinstituttet i oppdrag å organisere det nye nasjonale overvakingsprogrammet.

Det er løyvd sju millionar kroner til arbeidet, og ei rekke sentrale norske forskingsmiljø på laks er med. Prosjektgruppe er samansett av forskarar frå Havforskingsinstituttet, NINA, Rådgivende biologer, Uni Research Miljø og Veterinærinsttuttet.

Prosjektgruppe

Deltakarane på planleggingsmøtet til det nye overvakingsprogrammet. Havforskingsinstituttet, Norsk Institutt for Naturforsking, Rådgivende Biologer, Uni Research Miljø og Veterinærinstituttet er alle med i prosjektgruppa og skal bidra i arbeidet med å få til ei betre overvaking. I tillegg deltok og Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet på møtet.

Fakta om rømt fisk og genetisk påvirkning

Reproduktiv isolering av oppdrettsfisk er en samlebetegnelse for alle tiltak som kan settes inn for å hindre at oppdrettsfisk sprer genene sine i naturen og har negativ effekt på ville bestander. Hvilke tiltak som er mulig å sette inn, varierer fra art til art. Vi arbeider med steril fisk, populasjoner med kun ett kjønn samt lysstyring med fokus på om vi kan finne metoder som er akseptable ut fra fiskevelferd.

Rømt fisk og genetisk påvirkning