Hopp til hovedteksten
Oppdrettsanlegg
Utskriftsvennlig versjon

Triploid laks: må vente på velferdssvar til 2015

Først neste år blir det mulig å svare på om kommersiell produksjon av triploid laks er velferdsmessig forsvarlig. Det kommer fram i et brev som Havforskningsinstituttet har sendt til Mattilsynet som svar på en bestilling om forvaltningsstøtte om fiskevelferd hos triploid laks.

Når fisk er triploid, kan den ikke produsere avkom, og blir derfor regnet som en mulig løsning på problemet med genetisk påvirkning på villaks fra rømt oppdrettsfisk.

Tidligere forsøk har vist at triploid laks har andre krav til blant annet vannkvalitet, temperatur og næringssammensetning i fôret enn vanlige laks. Den har også noe høyere dødelighet i alle livsstadier enn annen laks. Forsøkene med å få til velferdsmessig forsvarlig produksjon av triploid laks er kommet så langt at slik fisk testes ut i fem oppdrettsanlegg som har fått FoU-konsesjoner til dette formålet.

Dersom triploid laks alt nå skal produseres kommersielt, anbefaler Havforskningsinstituttet at det stilles krav om at ny kunnskap som forbedrer fiskevelferden fortløpende skal implementeres i produksjonsmetodene. Siden det er godt dokumentert at triploid laks er mer følsom for lave oksygenverdier og høye temperaturer enn vanlig laks, mener Havforskningsinstituttet at Mattilsynet bør vurdere å stille krav til dokumentasjon om at oksygenforhold og temperatur er gode i anleggene. For å bedre kunnskapen om velferd hos triploid laks, bør det også være økt tilsyn med dette, både under produksjonen av fisk men også ved å for eksempel undersøke deformiteter på slaktelinjen.
 

Fakta om steril oppdrettsfisk

  • Hindrer at rømt oppdrettsfisk sprer genene sine til villfisk.
  • Laks og torsk kan gjøres steril v.h.a. triploidisering, d.v.s. at fiskeeggene utsettes for trykk som gjør at de beholder en ekstra del av arvematerialet fra morfisken, noe som igjen medfører at den blir steril.
  • Triploid fisk er ikke genmodifisert. Triploider forekommer også naturlig blant laksefisk, men er naturlig nok sjeldne.
Steril oppdrettsfisk