Hopp til hovedteksten
Øyepål
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Lavere kvoteråd for øyepål

Det oppdaterte rådet for øyepål tilsier at kvoten bør være under 108 000 tonn. Det er vel en halvering av det foreløpige rådet – gitt høsten 2013 – som var på maksimum 216 000 tonn. Endringen skyldes ny toktinformasjon som viser at 2012- og 2013-årsklassene ikke er fullt så sterke som data har indikert.

Øyepål er en liten torskefisk som lever i dyp fra 50 til 250 meter. Den kan gyte allerede som ettåring, og blir sjeldent mer enn tre år. Rekrutteringen kan variere sterkt mellom år, og siden den lever så kort minker totalmengden raskt ved dårlig rekruttering. Bestandssituasjonen for øyepål i Nordsjøen og Skagererak–Kattegat blir derfor vurdert av ICES to ganger årlig.

 

Sikrer gytebestanden

Det foreløpige rådet for øyepål som kom i oktober 2013 tilsa en kvote på maksimum 216 000 tonn i 2014, mens det oppdaterte rådet tilsier at kvoten bør være under 108 000 tonn for å sikre at gytebestand neste år er forsvarlig stor. Endringen i rådet skyldes at ny toktinformasjon viser at 2012- og 2013 årsklassene ikke er fullt så sterke som data har indikert. Likefullt, 2012-årsklassen er meget sterk, mens 2013-årsklassen er litt under middels sterk, så på tross av en nedjustering av bestandsstørrelsen, er bestandssituasjonen fremdeles vurdert til å være god for øyepål.

Arten har vid utbredelse i østre deler av Nord-Atlanteren, men er mest tallrik i Nordsjøens nordlige deler, i området øst for Shetland (Fladen) og langs vestkanten av Norskerenna. Øyepål opptrer i store stimer, som regel over mudderbunn. Den spiser hovedsakelig krepsdyr, og da særlig krill og raudåte. Øyepål blir selv spist av en rekke større fisk som torsk, hvitting og sei, og av sjøpattedyr. 

Her er rådet: