Hopp til hovedteksten
Oeypaal
Utskriftsvennlig versjon

Nytt høyt øyepålråd

ICES-rådet for øyepål for neste år er på 216 000 tonn (maksimum uttak). God rekruttering ligger til grunn for de store kvoteanbefalingene som er gitt de to siste årene.

Etter mange magre år på 2000-tallet med til dels svært dårlig rekruttering av øyepål, så har situasjonen bedret seg betraktelig de senere år.

Gode kull de to siste årene

God rekruttering i 2008 og 2009, ble etterfulgt av to år med svak rekruttering før 2012-årsklassen slo til. Også 2013-årsklassen ser ut til å være middels sterk, noe som medfører at bestanden nå er høy. Dette åpner for at ICES, som for 2013, kan anbefale store kvoter på øyepål. ICES-ådet for 2014 er et maksimum uttak på 216 000 tonn.

Varierende rekruttering – varierende kvoteråd

Øyepål er en liten torskefisk som lever i dyp fra 50 til 250 meter, som kan gyte allerede som ettåring, og blir sjeldent mer enn 3 år. Rekrutteringen kan variere sterkt mellom år, og siden den lever så kort minker totalmengden raskt ved dårlig rekruttering. Kvoterådene av øyepål endrer seg derfor raskt mellom år. 
Arten har en vid utbredelse i østre deler av Nord-Atlanteren, men er mest tallrik i Nordsjøens nordlige deler, i området øst for Shetland (Fladen) og langs vestkanten av Norskerenna. Øyepål opptrer i store stimer, som regel over mudderbunn. Den spiser hovedsakelig krepsdyr, og da særlig krill og raudåte. Øyepål blir selv spist av en rekke større fisk som torsk, hvitting og sei, og av sjøpattedyr. 

 

Finn rådet her: