Hopp til hovedteksten
Oppdrettsanlegg
Utskriftsvennlig versjon

Økt forskning på utslipp fra oppdrett

De neste fem årene skal 34,5 millioner kroner brukes til å finne ut hvor utslipp fra fiskeoppdrett tar veien og hvilke konsekvenser de har. Prosjektet er et såkalt Strategisk initiativ som er finansiert av Forskningsrådet.

- Målet er å skaffe ny kunnskap om effektene av utslipp fra oppdrettsanlegg på lokaliteter som næringen i økende grad tar i bruk. Vi skal studere effektene på store dyp og ulike typer bunn, som hardbunn og blandete sedimenter. Dette arbeidet skal blant annet bygge på eksisterende kunnskap om effekter på bløtbunn som tidligere har representert typiske oppdrettslokaliteter, forteller Raymond Bannister som er prosjektleder for den nye satsingen.

Resultatene fra prosjektet skal brukes i arbeidet med å utvikle nye verktøy for overvåkning, forvaltning og beslutningsstøtte i havbruksnæringen. Det vil igjen gjøre fremtidig rådgivning til forvaltning og næring bedre.

- Vi skal blant annet videreutvikle eksisterende modeller slik at vi kan etablere bedre verktøy som kan brukes til å forutsi spredning av utslipp fra fiskeoppdrett og hvilke konsekvenser de har for fauna og flora i kystsonen. I tillegg skal det utvikles metoder for å kunne spore avfallstoffer fra havbruk i omgivelsene, noe som er viktig med tanke på å kunne lokalisere oppdrettsanlegg optimalt for å få minst mulig uønskede effekter, sier Bannister.

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett

Bæreevne

Bæreevnen for en oppdrettslokalitet eller et område defineres som den mengden oppdrettsorganismer vi maksimalt kan produsere uten at miljøvirkningene overskrider omforente tålegrenser. Disse grensene for tillatte påvirkninger skal være målbare og de kan ikke overskrides dersom oppdrettsnæringen skal være bærekraftig.

Bæreevne