Hopp til hovedteksten
Toktlederne
De norske toktlederne Hilde Elise Heldal fra Havforskningsinstituttet og Bjørn Lind fra Statens Strålevern opparbeider prøver på toktet i Karahavet.
Utskriftsvennlig versjon

Undersøkelser av dumpet radioaktivt avfall i Karahavet

Toktet til Karahavet er avsluttet. Det er gjort foreløpige analyser av noen utvalgte prøver underveis i ekspedisjonen. Disse viser svakt forhøyede nivåer av det radioaktive stoffet Cs-137 i bunnvann og i mer dyptliggende sedimenter i Stepovogo-bukta på østkysten av Novaja Semlja. Målinger fra ytre lag, inkludert området der ubåten K-27 er dumpet, tyder på at det ikke er lekkasje fra ubåten. En endelig rapport vil foreligge mot slutten av 2013.

Mer detaljerte og nøyaktige analyser av prøvene som er tatt skal gjennomføres i Norge og Russland fremover. Fra norsk side i dette norsk-russiske samarbeidsprosjektet var det med toktdeltakere fra Statens strålevern, Havforskningsinstituttet, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Institutt for energiteknikk (IFE). FNs internasjonale atomenergibyrå, IAEA, hadde med en observatør.

Repetisjon etter 18 år

Toktet har vært en gjentakelse av en serie på tre tokt som gikk på begynnelsen av 90-tallet hvor fjordene på østsiden av Novaja Semlja, som ble brukt som dumpingplass for radioaktivt avfall helt frem til begynnelsen av 1990-tallet, ble undersøkt.
Det ble tatt prøver av sjøvann, bunnsedimenter, fisk, tang og bunndyr i dumpeområdene. I tillegg har toktdeltakerne studert de dumpede gjenstandene med undervannskamera for å vurdere den fysiske tilstanden med tanke på eventuell heving.

Tyder på tett atomubåt

Det knytter seg særlig interesse til atomubåten K-27. Den har to reaktorer med brukt uranbrensel om bord og ble dumpet på 30 meters dyp i Stepovogobukta i 1981. Men her ble det altså ikke gjort funn som tyder på lekkasje.

Mens det altså ble funnet litt nøyere verdier av Cs-137 i bunnvannet og bunnsedimentene, viser de foreløpige resultatene at nivåene av det radioaktive stoffet er relativt lavt i overflatesedimenter og -vann. En av to norske toktledere, Hilde Elise Heldal ved Havforskningsinstituttet, understreker at de bare har rukket å analysere en liten del av prøvene til nå, og at de endelige resultatene og konklusjonene ikke vil foreligge på en stund.

Betrygget Strålevern

- Det er betryggende dersom det viser seg at status ikke har endret seg siden sist disse dumpingstedene ble undersøkt, sier Per Strand, avdelingsdirektør i Statens strålevern og norsk formann i Norsk-Russisk Ekspertgruppe for radioaktiv forurensning av nordlige områder.