Hopp til hovedteksten
Glattpaddeulke
Glattpaddeulken lever dypt. Denne bunnfisken er ikke tidligere påvist i Norge.
Foto: Tone Vollen
Utskriftsvennlig versjon

Sammenfatter Jan Mayen-kunnskap

Det har vært lite systematisk overvåkning og forskning i de avsidesliggende og ugjestmilde havområdene rundt Jan Mayen. I rapporten ”Beskrivelse av miljø og levende marine ressurser i havområdene ved Jan Mayen” bidrar Havforskingsinstituttet med ny kunnskap og systematiserer eksisterende viten om disse havstrøkene. 

Rapporten er en del av den store konsekvensutredningen som pågår for havområdene ved Jan Mayen. Utredningen er iverksatt etter at regjeringen besluttet å sette i gang en åpningsprosess for petroleumsvirksomhet i dette området. 

Ny og gammel viten

Høsten 2011 gjennomførte ”G.O. Sars” et forskningstokt som dekket den norske delen av Jan Mayen-ryggen, sør for Jan Mayen. Om bord var det forskere og teknikere med kompetanse på plankton, bunnfisk på dypt vann, bunnfauna, sjøfugl og sjøpattedyr. Bunndyr og dyphavsfisk ble prioritert. Data fra dette toktet sammen med historiske data og litteraturstudier danner grunnlaget for rapporten.

Månelandskap og oppdagelser

Toktet avdekket mellom annet at store deler av Jan Mayen-ryggen er dekket av et måneaktig landskap. Dyrelivet er overraskende artsrikt med tanke på hvor slett og gold bunnen er. Det ble gjort flere oppdagelser underveis i toktet: Glattpaddeulke, en bunnfisk som lever ganske dypt, ble for første gang påvist i norsk farvann. I tillegg ble det fanget paamiutiålebrosme og skjellålebrosme, to arter som ikke tidligere er observert i dette området. Totalt registrerte forskerne 27 fiskearter fra 13 ulike familier.  

Flere kunnskapshull

Fra Havforskningsinstituttet sin side blir det understreket at rapporten i all hovedsak fungerer som en pekepinn på miljøsituasjonen i Jan Mayen-området; det er fremdels mange kunnskapshull å tette. Magert datagrunnlag og sesongmessige forskjeller gjør at det heller ikke alltid er relevant å sammenligne Jan Mayen med forholdene i tilliggende havområder.