Hopp til hovedteksten
Hyse
Utskriftsvennlig versjon

Lite hyse- og ueryngel

Havforskerne har observert lite hyse- og ueryngel under årets økosystemtokt. Samtidig viser utbredelseskartene at hysa står lenger nord og øst enn før, mens ueren har trukket lenger vest enn i fjor.

Havforsker Elena Eriksen har oppsummert registreringene av hyse- og ueryngelen (0-gruppe):

Hyse

Hyserekrutteringen i Barentshavet var veldig lav på 1980- og 1990-tallet. Fra og med 2003 har det vært observert sterke årsklasser. De var ti ganger høyere på 2000-tallet enn på 1980-og 1990-tallet. I 2005 ble det observert rekordmye hyseyngel, og det førte til at den totale hysebestanden økte fra 500.000 tonn i 2005 til mer enn én million tonn i 2011.

Figur_1.jpg

Figuren ovenfor viser mengdeindeksen (blå linje) for yngel i milliarder eksemplarer, mens den røde linjen viser gjennomsnittet for perioden 1980 – 2012. På årets tokt er det registrert svake konsentrasjoner av hyseyngel, for det meste i den sentrale delen av Barentshavet. Foreløpige resultater viser at det blir en svak årsklasse av hyse. De vil etter hvert påvirke den store hysebestanden. Lengden på yngelen er på middelnivå, og det forteller at den har hatt nok mat til å vokse.

Uer

Rekrutteringen av snabeluer i Barentshavet har vært vekslende gjennom de siste tiårene, med god rekruttering på 1980-tallet og fra midten av 2000-tallet, mens det var veldig svak rekruttering fra 1991 til 2006. Mesteparten av ueryngelen som har vært observert under økosystemtoket, er snabeluer. Årets observasjoner viser at kun svake konsentrasjoner ble observert i den vestlige delen av Barentshavet.

 

Figur_6.jpg

Årets rekruttering vil ligge på et lavt nivå (figurn ovenfor). Lengden på åretsyngel er litt over middels, og det tyder på god mattilgang til ueryngel og forhåpentligvis bedre overlevelse gjennom vinteren.

Lenger nord og øst for hysa

Havforsker Harald Gjøsæter sier hysa står lenger nord og øst enn tidligere.
– Det står mer hyse nord for Svalbard og Frans Josefs land enn før. Den nordligste observasjonen er på 82 grader nord, noe som er rekordlangt nord, sier han. (Jfr.  kart nedenfor.)

Haddock_catch_rates_2012.jpg


Når det gjelder ueren har den omtrent samme utbredelse som tidligere, men det er mindre uer helt øst i Barentshavet enn det for eksempel var i fjor. (Se kart nedenfor.)
Redfish_catch_rates_2012.jpg

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet