Hopp til hovedteksten
7makrell.jpg
Stor makrellfangst på vei opp på dekk ombord i "G.O. Sars"
Foto: Leif Nøttestad
Utskriftsvennlig versjon

Makrell fra Stad til Vesterålen

Sommerens internasjonale makrellkartlegging i Norskehavet er godt i gang. I løpet av den første uken har de to norske båtene som deltar i undersøkelsen jobbet seg nordover i østlige deler av Norskehavet. Toktleder Leif Nøttestad rapporterer om godt med makrell fra Stad til Vesterålen.

Det internasjonale toktet i juli og august 2012 har som hovedfokus å kvantifisere og kartlegge mengde og soneutbredelse av makrell i ulike lands økonomiske soner. I tillegg undersøkes også andre deler av økosystemet som innsamling av planktonprøver, oseanografiske målinger, kartlegging av sild, kolmule, rognkjeks og hvalobservasjoner. 

3makrell.jpg

Fangstene domineres av middels stor makrell med innslag av sommergytende sild.

Foto: Leif Nøttestad

Hal på opptil 5 tonn

- De kontinuerlige registreringene som vi foretar underveis med ekkolodd og sonar har vist at makrellen ikke står i tydelig definerte stimer nær overflaten, men er mer spredt utover. På de forhåndsbestemte stasjonene der vi tråler på makrellen, har vi hatt opptil 5 tonn makrell i halene, sier toktleder Leif Nøttestad og rapporterer om makrell i hvert eneste trålhal fra Stad til Vesterålen.

Nøttestad er om bord i forskningsfartøyet ”G.O. Sars”. I tillegg er fiskefartøyet ”Brennholm” innleid for å få utført Norges del av det internasjonale samarbeidsprosjektet. Færøyene har sendt fiskebåten ”Christian í Grótinum” ut på oppdraget, mens forskningsfartøyet ”Arni Fridriksson” står for det islandske bidraget.

Makrell dominerer

Makrellen dominerer fullstendig i mengde og utbredelse i de øverste 50 meterne langs kysten og i østlige og sentrale del av Norskehavet.
 - I Vestfjorden veier makrellen om lag 500 gram og fordeler seg mer klumpvis i stimer, sammenlignet med mer åpne havområder, med moderate konsentrasjoner i ytre del og lite makrell i indre del av Vestfjorden, opplyser Nøttestad.

9makrell.jpg

Trålfangsten blir sortert og veid på samlebåndet i fiskeprøverommet om bord i "G.O. Sars". Fra venstre gjesteforskere Mohammed Natsir og Arief Wujdi fra Indonesia, Justine Diaz, Thor Klevjer og Valantine Anthonypillai.

Foto: Leif Nøttestad

Felles trålkalibrering

Det samlede dekningsområdet er fra Stad og Færøyene i sør mot Bjørnøya i nord, og fra Vestfjorden i øst til Jan Mayen-sonen og islandske farvann i vest (se kart). I år skal det utføres felles kalibrering av den nye internasjonale pelagiske prøvetakingstrålen Multpelt 832 mellom alle de fire fartøyene 16. og17. juli. Dette vil gi anledning til å sammenligne fangstratene og effektiviteten mellom trålene, og eventuelt korrigere for forskjeller mellom trålene i de videre analyser og beregninger.

Ung kolmule og lite sild

Nøttestad har videre gjort seg følgende observasjoner:

• Det er sett lite sild både i trålhalene og fra de akustiske registreringene med ekkolodd og sonar.
• Det har vært brukbare akustiske registreringer av kolmule på 200 til 400 meters dyp over større områder. Ved tråling på disse lagene er fangstene dominert av ung kolmule
• Kolmula vandrer ikke opp mot overflaten om natten som registrert tidligere år, men holder seg stort sett dypere enn 150 m. Dette skyldes trolig lite dyreplankton i de øverste vannmassene og at kolmula sannsynligvis blir utkonkurrert nær overflaten av den glupske makrellen.
• Silda blir foreløpig fanget i små mengder fra trålingen, og sildestimer registreres kun sjelden på ekkolodd og sonar.
• Silda vi får i trålprøvene domineres av sommergytende sild som skal gyte i juli-august, mens norsk vårgytende (nvg) sild foreløpig glimrer med sitt fravær.
• Generelt lite plankton og lave konsentrasjoner av raudåte i planktonhovtrekkene.
• Makrellen ser ut til å ha beitet en del på kruttåte og i mindre grad raudåte.
• Litt lavere temperaturer nær overflaten (10 m dyp) enn foregående år.
• Noen delfinflokker og vågehval observert, men få observasjoner av storhval.
• Både hval og delfiner ser ut til å beite på makrell nær kysten og i østlige Norskehavet.

Kurskart

Kurskart for det internasjonale makrelltoktet.

Foto: Øyvind Tangen

Fakta om makrell

Latinsk navn: Scomber scombrus
Andre navn: Pir (ung makrell)
Gyteområde: Sentralt i Nordsjøen og Skagerrak (mai–juli), vest av Irland og De britiske øyer (mars–juli), i Norskehavet (mai–juli), og i spanske og portugisiske farvann (januar–mai)
Oppvekstområde: Nordsjøen, vest av De britiske øyer og Portugal. Norskekysten har blitt et viktig oppvekstområde for makrellen i 2016 og 2017
Maks størrelse: 65 cm og 3,5 kg, vanligvis < 1 kg 
Levetid: Sjelden over 25 år
Føde: Dyreplankton, krill, amfipoder, fiskelarver og småfisk

Makrell