Hopp til hovedteksten
Fisketurisme i Norge
Utskriftsvennlig versjon

Fisketurister og kveitefiske

Forsøk ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø indikerer at en stor del av kveitebestanden er stasjonær og lokal. Derfor er det mulig at kveitebestandene blir utsatt for stort lokalt fisketrykk både fra kommersielt fiske og fritids- og turistfiskere.

Landingene i det kommersielle kveitefisket var på rundt 1700 tonn nord for Stad i 2010. Havforskningsinstituttets landsomfattende studie av bedriftssektoren av turistfisket (2009) anslo at 5 335 kveiter (ca. 80 tonn) var landet av turistfiskere i denne sektoren nord for Stad.

Lave, men usikre turistfiskeanslag

Turistfiskeanslaget fra 2009 inkluderer imidlertid ikke utslipp av kveite, og feilmarginen var høy (rundt 40 prosent). Usikkerheten har sammenheng med at fisket etter kveite er spesialisert og foregår i lokale områder. Studien var lagt opp for å kvantifisere totale landinger av alle arter, og resulterte i data fra kun et fåtall bedrifter hvor det ble fanget kveite. Havforskningsinstituttet har ikke utført spesifikke undersøkelser for å kvantifisere fangster av kveite tatt av turistfiskere. En slik undersøkelse er fullt mulig, men ressurskrevende. Siden en betydelig del av dette fisket ser ut til å være fang-og-slipp, vil det være relevant å kartlegge både hvor mye kveite som blir tatt i land og hvor mye som slippes ut.

Bør vurdere maksmål

En hunnkveite blir kjønnsmoden når den er rundt 80–100 cm eller større. I dag er minstemål for kveite 80 cm. Ved denne lengden veier kveita mellom 6 og 8 kilo. Det bør vurderes om det også skal innføres et maksmål for kveite. En slik regulering vil skåne de største kveitene som bidrar mest til rekrutteringen.

Sjøfisketurisme, som annen naturbasert næring, må forvaltes for å sikre en bærekraftig utvikling i kystnære og stasjonære fiskebestander. Dagens kunnskap om kveite er svært mangelfull og forvaltningen foregår derfor hovedsakelig på grunnlag av fangstdata og i liten grad på basis av forskningsbasert kunnskap om arten. Det er Havforskningsinstituttets syn at reguleringstiltakene bør bygge på forskningsbasert kunnskap, og at det blir gjort fornuftige avveiinger mellom økonomiske og ressursmessige hensyn.

Foreslåtte tiltak

I Fiskeri- og kystdepartementets ”Turistfiskeutvalg” støtter Havforskningsinstituttet myndighetenes forslag om et obligatorisk fritidsbåtregister og obligatorisk registrering av fisketurismebedrifter. Instituttet har også anmodet myndighetene om å styrke overvåkingen av fisketurismen og om å utarbeide bedre opplærings-/informasjonsmateriell til fisketurister. Dette siste for å informere om regelverk, for å øke overlevelsen til fisk som slippes ut og for å sikre viktige forhold knyttet til dyrevelferd. I år har vi også et økt forskningsfokus på overlevelsen til torsk som følge av fang-og-slipp.