Hopp til hovedteksten
Stortare
Foto: Henning Steen
Utskriftsvennlig versjon

Fin stortare i Nord-Trøndelag

Stortaren i Nord-Trøndelag er stor og flott. Det er konklusjonen etter undersøkelser som er gjort før og etter prøvehøsting av stortare i 2011. I områder i Nord-Trøndelag som ble prøvehøstet i 2010 ble det også observert gjenvekst av nye tareplanter. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom tarehøsting og forekomst av fisk.

- Vi observerte at feltene som ble høstet i 2010 har hatt veldig god rekruttering av ny stortare. Dekningsgraden av tare på bunnen i prøvehøstingsfeltene har økt fra ca. 20 % dekning umiddelbart etter høstingen til ca. 60 % dekning ni måneder senere, og det er foreløpig ikke indikasjoner på at beiting fra kråkeboller reduserer gjenveksten, forteller Henning Steen som er prosjektleder for undersøkelsene.

Høster 3 % av stortaren

Tarevegetasjonen ble undersøkt ved hjelp av undervannsvideo på samtlige prøvehøstefelt, samt på nærliggende referansestasjoner. Det ble også samlet inn planter fra prøvehøstefeltene for bestemmelse av størrelse, vekt, alder og påvekstorganismer (epifytter).

- Gjennomsnittsalderen for tareplantene var rundt 11 år, mens enkelte planter var mer enn 15 år gamle. Det tyder på at tarevegetasjonen i dette området ikke har vært utsatt for kråkebollebeiting siden 1990-tallet. Observasjonene i forkant av prøvehøstingen, tyder på at tilstanden i taresamfunnene er meget god med gjennomsnittlig biomassetetthet på ca. 25 kg tare per kvadratmeter, samt moderat tetthet av kråkeboller, sier Steen.

Det ble høstet 7330 tonn stortare i Nord-Trøndelag i fjor.

- Uttaket er beregnet til å være ca. 3 % av den stående stortarebestanden på feltene som ble prøvehøstet. Vi registrerte en nedgang i forekomsten av liten fisk, men samtidig økte forekomsten av større fisk fra 2010 til 2011. Disse endringene er ikke relatert til tarehøsting, da tilsvarende trender også ble observert på referansestasjoner der det ikke høstes tare, sier Steen.

Undersøkelsene

Undersøkelsene er gjort av Havforskningsinstituttet før og etter prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag i 2011. I tillegg ble det gjort oppfølgingsundersøkelser på felt som ble prøvehøstet i september 2010. Resultatene er publisert i Rapport fra Havforskningen nr. 20/2011.
 

Fakta om stortare

Latinsk navn: Laminaria hyperborea
Familie: Laminariaceae
Maks størrelse: Ca. 3 m og ca. 4 kg
Levetid: Inntil 20 år
Leveområde: I strømrike kystområder på fjellbunn fra lavvannsgrensen og ned til ca. 30 m dyp.
Særtrekk: Består av et festeorgan og en stilkdel (som begge er flerårige), og et oppsplittet blad som nydannes hvert år.
Høsting: Høstes med med tindetrål på 2–20 meters dyp på kyststrekningen Rogaland–Nord-Trøndelag. Fylkene er delt inn i rullerende høstefelter, og det enkelte felt er åpent for taretråling hvert femte år (hvert fjerde år i Rogaland).

Stortare

Les rapporten (pdf)

Undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag 2011 (Rapport fra Havforskningen nr. 20/2011).