Hopp til hovedteksten
Blåskjell. Foto: Ø. Strand
Utskriftsvennlig versjon

Henter dypvann til algene

Ved hjelp av svært enkel teknologi i Lysefjorden fjordlaboratorium studerer forskere fra Havforskningsinstituttet hvordan tilførsel av næringsrikt dypvann til øvre vannlag øker produksjonen av alger i sommerhalvåret. Nye resultater viser at denne økningen i algemengde gir blåskjell svært god vekst.

- Vanligvis bruker blåskjell lang tid på å bygge seg opp etter gytingen om våren, og det er ofte lite mat i skjellene om sommeren. Ved å løfte noe av de store mengdene med næring som er samlet opp i dypet av fjordene våre kan vi utvikle et effektivt og bærekraftig havbruk, i første omgang gjennom produksjon av blåskjell av høy kvalitet, forteller Tore Strohmeier som er en av forskerne som jobber med fjordlaboratoriet.

Når forskerne har gitt naturen litt hjelp med å opprettholde algeproduksjonen utover sommerhalvåret, viser det seg at skjellene gjennoppretter god kvalitet bare to uker etter gyting. Utgytte skjell har liten verdi, og rask gjennoppbyggingen av skjellenes matinnhold er en forutsetning for skjelldyrking. Nå viser resultatene at skjellene blir vesentlig feitere i området som blir påvirket av oppstrømmingen. Naturlig er det bare enkelte år at skjellene har mye mat om sommeren.

Enkel og miljøvennlig teknologi

 
Animasjonen viser hvordan fjordlaboratoriumet i Lysefjoren fungerer.

Teknologien bak fjordlaboratoriet er både miljøvennlig og forholdsvis enkel.

- Ved hjelp av et rør fra overflaten og ned mot bunnen av fjorden føres vann som ellers hadde blitt sluppet ut på overflaten ned til 34 meters dyp. Når vannet kommer ut av røret blander det seg med næringsrikt dypvann og stiger mot overflaten slik at algene får nok næring til å fortsette algeblomstringen, sier forsker Øivind Strand.

Ferskvannet hentes fra utløpet til et kraftverk, og et fall på bare en meter gir nok energi til å presse vannet ut nede i dypet. Ferskvannet blander seg med næringsrikt saltvann og stiger til det møter vann med samme saltholdighet. Det skjer vanligvis under brakkvannslaget og typisk på 5-8 meters dyp.  Her er lyset tilstrekkelig for god algeproduksjon.

Naturlig prosess

- Våroppblomstring av alger er en naturlig prosess som skjer hvert år når forholdet mellom dagslys og næring er riktig. Dette pågår noen uker, før næringsstoffene blir brukt opp og algeoppblomstringen er over. Ny tilførsel av næring fra ferskvannsavrenning eller dypere vannlag kan gi perioder med økt produksjon av alger i sommerhalvåret, men oppstrømning gjennom enkel teknologi som er brukt i Lysefjorden vil gi en kontrollert og jevnere produksjon av alger som effektivt kan omsettes i produksjon av blåskjell av høy kvalitet.

Næringssaltene fra oppstrømningen fremmer vekst av alger i gruppen kiselalger, som sjelden er giftige. Økningen av ikke-giftige alger reduserer risikoen for giftige skjell, og dypvannet kan dermed også bidra til å sikre produksjon i perioder når det vanligvis er slike problemer.

Fakta: oppstrømming av dypvann

  • Dypvann har en naturlig balansert sammensetning av næringssalter.
  • Ved styrt oppstrømning av dypvann løftes næringssaltene opp i lyset slik at de kan nyttes av planteplankton.
  • I deler av Lysefjorden kan styrt oppstrømning tredoble produksjonen av planktonalger og blåskjell.
  • Økt planteplanktonproduksjon binder klimagassen CO2.
Næring fra fjordenes dypvann

Fakta om blåskjell

Latinsk navn: Mytilus edulis
Familie: Mytilidae
Levetid: 20 år eller mer
Størrelse: Opp til 10 cm lengde
Leveområde: Lever hovedsakelig i tidevannsonen festet til stein eller annet fast underlag med sterke, elastiske byssustråder. Blåskjell er utbredt i hele nordlige Atlanterhavet, langs hele norskekysten
Gytetid: Gyter hovedsakelig i sommerhalvåret
Føde: Planteplankton, dyreplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale

Blåskjell