Hopp til hovedteksten
Junitokt_Fordefjorden.jpg
Terje van der Meeren i ferd med å samla inn hydrografidata (saltinnhald, temperatur og oksygen) frå Førdefjorden. I bakgrunnen ligg Engebøfjellet, der Nordic Mining har søkt om løyve til gruvedrift.
Foto: Ole Ingar Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Gruvedumping i Førdefjorden er ikke bærekraftig

Miljøverndepartementet har bedt om faglige innspill i Engebøsaken. Havforskningsinstituttet konkluderer at prosjektet representerer en ikke bærekraftig bruk av fjordøkosystemet og bør derfor ikke realiseres.

Notatet fra Havforskningsinstituttet tar utgangspunkt i konsekvensutredningen for prosjektet der avfallet fra gruvedrift i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane er planlagt deponert i Førdefjorden.

Konklusjon

I notatet konkluderes det som følger:

De norske kyst- og fjordområdene opplever et økende press fra menneskelige aktiviteter av mange slag, noe som reflekteres i at Artsdatabanken har ført fjordene opp i sin rødliste. Førdefjorden er en relativt upåvirket fjord med rene bunnsedimenter. I tillegg til å være en nasjonal laksefjord har fjorden rik bunnfauna, koraller, viktige gytefelt og oppvekstområder (ålegressenger) for kysttorsk, kveitegytefelt, rødlistede dypvannsfisk som vanlig uer, blålange og pigghå, og tilhørende vassdrag med elvemusling (rødlistet) og ål (totalfredet).

Viktige mangler

Konsekvensutredningen har vurdert mange viktige deler av økosystemet i Førdefjorden og peker for eksempel på koblingen mellom biologiske prosesser på bunn og i vannmassene. Flere viktige prosesser er imidlertid ikke vurdert: dyreplankton som mat for fiske- og skalldyrlarver, ålegressenger som oppvekstområder for ungfisk, betydningen av lokale gytefelt i en større regional sammenheng, og graden av genetisk isolasjon av fjordbestander av fisk.

- Ikke bærekraftig

Havforskningsinstituttet har i sine høringsuttalelser konkludert at det planlagte prosjektet som innebærer at opptil 6 millioner tonn gruveavfall vil dumpes hvert år i 50 år fremover, ikke representerer en bærekraftig bruk av fjorden. I tillegg har vi vist at kunnskapsgrunnlaget i konsekvensutredningen er mangelfullt på vesentlige områder og mener at man ikke kan ta en kunnskapsbasert avgjørelse om etablering av det aktuelle sjødeponiet.

Lenke til notatet til Miljøverndepartementet i kolonnen til høyre.