Hopp til hovedteksten
Vasser i torsk
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen meiner det norsk-russiske forskingssamarbeidet har bidrege til vellukka forvaltning av fiskebestandane i Barentshavet. Arkivfoto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Fiskeriministeren lanserte havforskingsbok

- Boka ”The Barents Sea – Ecosystem, Resources, Management” markerer meir enn eit halvt århundre med norsk-russisk forskingssamarbeid, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen under lanseringa på Litteraturhuset i Oslo.

Det formelle samarbeidet mellom Havforskingsinstituttet og søsterinstituttet Pinro i Murmansk starta opp i 1958. I boka finn ein både den historiske bakgrunnen for dette samarbeidet og faglege artiklar om fiskeartane, sjøpattedyra, fuglelivet, livet på havbotnen og i dei frie vannmassane, havmiljø, forureining og den generelle tilstanden for økosystema i Barentshavet. Boka har også kapittel om korleis tokta utførast, forskarane si rolle som rådgjevarar overfor fiskeristyresmaktene, kva for effektar ein kan vente seg som følgje av klimaendringane og kva for utfordringar forskarane står overfor. Boka er redigert av havforskarane Tore Jakobsen (Havforskinga) og Vladimir Ozjigin (Pinro).

Vellukka

- Vi har gjennom desse åra utvikla ei svært vellukka forvaltning av dei felles fiskebestandane våre i Barentshavet. Det tette og gode forskingssamarbeidet mellom Noreg og Russland har heile vegen vore avgjerande for denne forvaltninga, sa Berg-Hansen.

Havrettskonvensjonen og innføringa av nasjonale økonomiske soner på 1970-talet var starten på ein ny æra i fiskeriforvaltninga. Dette la ansvaret for forvaltninga av ressursane i Barentshavet på kyststatane Noreg og Sovjetunionen.
- Frå starten av var det silda og torsken som spelte ei sentral rolle i havforskingssamarbeidet. I dag er samarbeidet langt breiare. At det no er laga ei bok om Barentshavet basert på felles norsk-russisk forfattarskap, demonstrerer kor omfattande samarbeidet er blitt, sa fiskeri- og kystministeren.
 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet