Hopp til hovedteksten
Oppdrettsanlegg
Utskriftsvennlig versjon

Trenger mer kunnskap om effekter

I slutten av november publiserte KLIF en oppsummering av elvetilførselsprogrammet fra 1989 – 2009 på sine nettsider. De konkluderer med at utslippene av næringssalter fra fiskeoppdrett har økt betydelig i disse 20 årene og de er bekymret for mulig overgjødsling av fjordene. Rapporten sier imildertid ingenting om effektene av et slikt økt utslipp.

Nyere utredninger og undersøkelser blant annet i  Hardangerfjorden og Ryfylkefjordene tyder på at det er lav risiko for overgjødsling knyttet til fiskeoppdrettet på regional skala langs norskekysten. Der konkluderes det med at dagens oppdrettsvirksomhet ligger godt innenfor bæreevnen når det gjelder tilførsel av næringssalter og organisk materiale i de ulike fjordene.  En kan derimot ikke utelukke lokale effekter i innelukkede områder med begrenset vannutskiftning.

Et ekspertutvalg ledet av professor Stein Fredriksen konkluderte i desember 2011 blant annet slik: "Selv om oppdrettsindustrien slipper ut mye næringssalter skyldes mangel på effekter et robust planktonsamfunn og at den vannutskiftning som skyldes tidevann og estuarin sirkulasjon er så stor og i seg selv bidrar til en meget stor transport av næringsstoffer inn og ut av fjordsystemene. Hverken i Hardangerfjorden eller Boknafjorden er det funnet målbare endringer i næringssaltkonsentrasjonene hverken i vinterhalvåret eller sommerhalvåret, og bidraget fra dagens matfiskproduksjon synes for små til å forårsake eutrofiering."

Alle de tilgjengelige utredningene er basert på begrensede datasett og modeller, og vi trenger mer overvåkningsdata fra de ulike fjordene når det gjelder effekter av næringssalter og organisk materiale. Det er behov  for å etablere slik overvåkning for å følge med på utviklingen i et lengre tidsperspektiv blant annet med tanke på bæreevne og miljøeffekter av oppdrett.

Havforskningsinstituttets risikovurdering av miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett kommer 15. januar. Den inneholder de mest oppdaterte dataene fra overvåkingen av miljøforholdene langs kysten.