Hopp til hovedteksten
Sild, Libas,2.8.06, trål (10).jpg
Sildefangst (illustrasjonsfoto)
Utskriftsvennlig versjon

Framgang for silda

Under årets økosystemtokt i Norskehavet ble det funnet gode forekomster av sild, blant annet i norsk sone. – Et foreløpig estimat viser mer sild enn vi fant på samme tid i fjor, sier forsker Erling Kåre Stenevik fra Havforskningsinstituttet.  

Et viktig formål med økosystemtoktet, som nå er avsluttet, er å gi bestandsmål på gytebestanden av NVG-sild og ungfisk av kolmule. Bestandsmålene er med på å danne grunnlaget for neste års kvoteråd for disse artene.

Mer sild, mer konsentrert

Det er for tidlig å trekke noen endelige konklusjoner fra toktet, men Stenevik peker på noen hovedtendenser fra det norske toktarbeidet. Blant annet ser det ut til at sildetallene blir bedre enn i fjor. Gode forekomster ble registrert i den sørvestlige delen av dekningsområdet, rett nord for Færøyene og i norsk og internasjonal sone (på og like vest av Vøringplatået).

– Silda ser ut til å ha en mindre utbredelse i år, men den gjennomsnittlige konsentrasjonen er høyere. Dette må bety at årets sildevandring fra kysten har gått saktere enn i fjor. Vi ser nå på mulig forklaringer på dette, sier toktleder Jens Christian Holst.

Planktonmengdene ser fortsatt ikke ut til å vise noen klar oppgang. 

Lave kolmuleestimat

Når det gjelder kolmule så er det først og fremst gytefeltstoktet vest for de britiske øyer i mars som gir et estimat på den voksne del av bestanden. Økosystemtoktet kommer for tidlig på året for at den voksne kolmulen har vandret inn i beiteområdene i Norskehavet. Toktet i mai gir derimot en indeks på den unge kolmulen (ettåringer og toåringer). Årets estimat viser tilsvarende lave estimat på ung kolmule som er sett de senere år.

Kvotegrunnlag

Utviklingen i Norskehavet følges tett av Havforskningsinstituttet. Nå starter arbeidet med å sammenstille dataene fra de ulike nasjonene. Til sommeren møtes forskerne for å diskutere toktresultatene, som utgjør en del av basen for kvoteanbefalingene på NVG-sild og kolmule.

I toppåret 2009 landet norske fiskere akkurat over 1 million tonn NVG-sild – i fjor endte fangsten på vel 895 000 tonn. Årets NVG-kvote er på 988 000 tonn, som er nesten 500 000 tonn lavere enn 2010-kvoten. Norske sildefiskere kan ta 602 680 tonn av årets totalkvote.    

 

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild