Hopp til hovedteksten
laks i oppdrett
Utskriftsvennlig versjon

Seks elver genetisk påvirket av oppdrettslaks

For første gang er det vitenskapelig bevist at rømt oppdrettslaks har påvirket ville laksebestander langs hele norskekysten genetisk. Undersøkelser av laks fra 21 elver langs hele kysten viser at laksebestandene i minst seks av elvene er genetisk påvirket av rømt oppdrettsfisk.

- Av de 21 elvene som er undersøkt, er det minimum seks som har blitt genetisk påvirket. Vi har kommet fram til dette resultatet med å analysere såkalte mikrosatelitt-dna-markører fra laksen. Det er også utviklet en ny og mer nøyaktig metode basert på SNP-dna-markører, men disse resultatene er ikke ferdig analysert enda, forteller forsker Kevin Glover. Når prøvene er analysert med den nye metoden om noen måneder, kan det vise seg at det er flere laksebestander som er påvirket enn det som er kommet fram nå.

De seks elvene det er funnet genetiske forskjeller i, er Vosso, Opo, Lone, Vestre Jakobselv, Figgjo og Berbyelva. Det er rapportert rømt oppdrettslaks i alle disse, men i ulik mengde. I 15 av de undersøkte elvene er det foreløpig ikke funnet endringer.

Robuste bestander kan hindre påvirkning

To av elvene som utmerker seg, siden det ikke ble funnet genetiske forandringer til tross for at det er registrert mye oppdrettsfisk i dem, er Etneelva og Namsen.

- Disse elvene har hatt store og robuste bestander av villaks i perioden prøvene ble tatt, dermed kan den rømte fisken ha blitt utkonkurrert av den ville fisken på gyteplassene. De har dermed ikke fått gyte og har derfor ikke påvirket villaksen. At rømt oppdrettsfisk blir utkonkurrert på gyteplasser der det er mye villfisk, er også observert i andre land, og det er derfor sannsynlig at dette også gjelder i Norge, sier Glover. En annen årsak til at det ikke er funnet endringer i disse to elvene, kan være metoden som er brukt. Fra modellering vet vi at denne typen genetisk markør (mikrosatelitt-dna) underestimerer endringene. I så fall bør endringene vises når resultatene fra den nye metoden er klar.

Unik undersøkelse

Undersøkelsen er også spesiell i verdenssammenheng, det er første gang det er gjort en undersøkelse om påvirkning på ville bestander fra rømte oppdrettsorganismer som omfatter et helt land.

- Årsaken til at vi kunne gjøre denne undersøkelsen er at vi har prøver fra laks som er tatt i forbindelse med fiske i elvene for opptil 30 år siden, forteller Glover. De gamle prøvene er skjellprøver som ble tatt for at forskerne den gang skulle undersøke alderen på fisken. Etter at alderen var avlest, ble prøvene tatt vare på, og nå gjør ny teknologi det mulig å hente ut dna fra disse. Dermed får forskerne tilgang til prøvemateriale som er tatt før rømt oppdrettsfisk ble vanlig i mange av elvene langs kysten. Dette dna-et er nå sammenlignet med dna fra nye prøver. Det omfattende historiske skjellmaterialet er i stor grad stilt til rådighet fra Direktoratet for naturforvaltning og Norsk institutt for naturforskning, samt enkeltforskere.

- Det er unikt at vi har slikt gammelt materiale å sammenlikne med, uten det kunne vi ikke undersøkt om det har skjedd genetiske endringer hos villaksen, sier Glover.

Fakta om rømt fisk og genetisk påvirkning

Reproduktiv isolering av oppdrettsfisk er en samlebetegnelse for alle tiltak som kan settes inn for å hindre at oppdrettsfisk sprer genene sine i naturen og har negativ effekt på ville bestander. Hvilke tiltak som er mulig å sette inn, varierer fra art til art. Vi arbeider med steril fisk, populasjoner med kun ett kjønn samt lysstyring med fokus på om vi kan finne metoder som er akseptable ut fra fiskevelferd.

Rømt fisk og genetisk påvirkning

Les mer

Resultatene i denne artikkelen ble presentert på pressefrokosten som ble arrangert på Aqua Nor i år. Les presentasjonen (pdf).

Vitenskapelig artikkel

Resultatene kommer til å bli grundigere omtalt i en vitenskapelig artikkel skrevet av forskerne Kevin A. Glover, María Quintela, Vidar Wennevik, François Besnier, Anne G. E. Sørvik og Øystein Skaala (prosjektleder innsamling av data).