Hopp til hovedteksten
Dobbeldorer22.jpg
Tråldørene brukt i forsøkene med luker lukket og åpnet
Utskriftsvennlig versjon

Luker i tråldøren gir bedre kontroll

Tråldører brukes til å holde trålen åpen når den taues etter fiskefartøyet. Med luker i tråldørene som kan justeres individuelt under tauing, kan fiskerne holde dørene på riktig dyp under vanskelige strømforhold, under svinging og ved tråling i en bakkeskråning.

Havforskningsinstituttets senter for forskningsdrevet innovasjon, CRISP, gjennomfører for tiden forsøk med slike justerbare tråldører om bord i forskningsfartøyet ”Fangst”.

 En av partnerne i CRISP, Egersund Trål AS, har utviklet pelagiske tråldører (en pelagisk trål er en som taues oppe i vannmassene i motsetning til en bunntrål) der både spredningskraft og hvor dypt den går kan reguleres med relativt enkle grep. Luker plassert over og under tauebraketten kan åpnes helt eller delvis. Disse åpningene kan redusere spredningskraften med minst 40 % samtidig som tråldørene kan stilles til å gå høgt eller dypt i sjøen med samme tauefart.
 
Tral_forskningsdagene_traldorer.jpg

Illustrasjon som viser hvordan tråldørene brukes til å holde trålen åpen under tauing.

 
Styres utover og innover
 
Forsøkene som gjennomføres nå i august utføres med 2 kvadratmeter store tråldører av aluminium. Tråldørene nyttes til å åpne en mindre pelagisk trål med 230 meters omkrets.
I forsøkene ble tråldørene tiltet 30 - 35 grader innover når den øvre luken var helt åpen. Tilsvarende tiltet dørene 30 - 35 grader utover når den nedre luken var helt åpen. En tråldør som er tiltet innover vil få dørene til å gå høyere i sjøen, mens en dør som er tiltet utover vil gå dypere. Dette kan for eksempel nyttes til å justere dypet til hver tråldør for seg, alternativt til å tilpasse tråldyp til fiskeforekomster.
 
Tråldøravstanden som var 50 m med alle lukene lukket (ordinær tråldør), ble redusert til 30 m når alle lukene var åpne, som tilsvarer ca. 40 % redusert spredningskraft. Dette betyr at samme tråldørsett kan gjøres mindre ved behov, for eksempel når samme tråldørsett brukes til bunntråling (stor spredingskraft) og pelagisk tråling (mindre spredningskraft).
 
fangst.jpg

Forsøksfartøyet M/S ”Fangst”.

 
Overbevisende forsøk
 
Disse innledende forsøkene i tilnærmet halvskala størrelse av tråldører og trål er så overbevisende at Egersund Trål AS vil gå videre til produksjon og testing av fullskala ”styrbare” pelagiske tråldører relativt raskt. Allerede i november vil slike tråldører bli testet om bord i forskningsfartøyet ”Johan Hjort”.
 
Arbeid med å utvikle en hensiktsmessig overvåking av tråldørene samt motorisert åpning og lukking av lukene under tauing vil pågå parallelt, men her er tidshorisonten mer langsiktig. En annen CRISP-partner, Simrad, vil utvikle egnede kontroll- og styringsmekanismer i samarbeid med Egersund Trål AS og Havforskningsinstituttet for dette formålet. Dette arbeidet vil i neste fase også bli utført i ”halvskala” forsøk med mindre fartøyer.
 
masker_1.jpg

Mursteinfasong av masker montert som underpanel i en trålbelg. Oppe er framover i trålbelgen. Bildet er tatt med videokamera plassert der trålbelgen har en diameter på ca 2 meter.

 
Lang i masken
 
Forsøkene nå i august omfatter også testing av helt nye maskeformer i trålbelgen. Ved å snu et nett laget av sekskantmasker ca 45o er det mulig å oppnå en maskeform som vist på bildet, tilnærmet rektangulære masker i en slags mursteinsform. Slike masker i trålbelgen vil ikke snevre inn trålbelgen, noe som er vanlig med diamantmasker som utsettes for langsgående belastning, f.eks av økende fangst i posen. De første testene med dette nettet var interessante, og videre arbeid vil omfatte studier av hvordan omkretsen til trålbelgen påvirkes av fangstbelastning og styrkeegneskaper.