Hopp til hovedteksten
Alf_KLeiven_imr.jpg
 For å beregne total fangst av hummer i Østfold og Vestfold gjennomførte Alf RIng Kleiven feltundersøkelser under hummerfisket i 2010. Bildet er fra samme undersøkelse på Sørlandet i 2008.
Utskriftsvennlig versjon

Beregner hummerfangstene med ny metode

Kun én av fire hummere fanget av yrkesfiskere på Sørlandet blir offisielt registrert. I tillegg er det slik at fritidsfiskerne står for over halvparten av hummerlandingene. Det betyr at den urapporterte hummerfangsten på Sørlandet er 14 ganger høyere enn de offisielle landingene.
 

Av Marie Hauge

Tallene kommer fra Alf Ring Kleivens nylig avsluttede doktorgradsarbeid. For første gang i norsk sammenheng er det gjort en grundig metodisk beregning av det totale hummeruttaket fritidsfiskere og yrkesfiskere står for. Studien gjelder Sørlandet.

Ikke rapporteringsplikt

– I Norge har vi generelt liten erfaring i å beregne omfang av fritidsfiske, så vi begynte med blanke ark. Det er tatt i bruk en helt ny metode som bygger på feltstudier, fangstdagbøker og telefonintervju, forteller Alf Ring Kleiven.          
I motsetning til fritidsfiskerne er yrkesfiskerne pålagt å rapportere inn sine fangster av hummer og det er  kun lov å selge hummer gjennom fiskernes salgslag. Dette er kjent som offisielle rapporterte landinger.

Bestand på gyngende grunn

Hummerfisket har lange tradisjoner blant kystbefolkningen i de sørlige og vestlige delene av landet, men et intensivt fiske har tæret bestanden ned til et historisk lavmål. I 2006 ble hummeren ført opp på den nasjonale rødlisten som ”nær truet”. Samme år ble det etablert eksperimentelle bevaringsområder for å se hvordan hummerbestanden bygger seg opp når den ikke blir fisket.

I 2008 ble det innført nye reguleringer i hummerfisket for å bygge opp bestanden. Over 200 frivillige fritidsfiskere samarbeider med Havforskningsinstituttet og leverer fangstdata. Dataene brukes til å evaluere effekten av de nye reguleringene.

Mye tid i båt

Alf Ring Kleiven har tilbrakt adskillige timer i båt for å skaffe seg oversikt over fangstaktiviteten i studieområdet. For å finne frem til hummerteinene og deres eiere ble det brukt transekt-undersøkelser. Metoden går – grovt fortalt – ut på følge en gitt GPS-linje og telle blåsene som befinner seg innenfor en viss avstand til båten. Hver femte bøye registreres så med GPS, dybde og eier. Det ble også notert om bøya tilhørte en fritidsfisker eller en yrkesfisker. Eierne ble i sin tur kontaktet og spurt hvor mange teiner de hadde per blåse.
– Undersøkelsen ble kjørt ukentlig og gjorde oss i stand til å gjøre gode beregninger på antall teiner i sjøen for hver uke så lenge hummerfisket varte, forklarer Alf Ring Kleiven. 

Fangst per teine

Men det var ikke nok å kjenne tallet på hummerteiner; det er like viktig å vite hvor mange hummere som fanges i hver teine. Hummerfangstene ble i hovedsak beregnet ved hjelp av fangstdagbøker fra frivillige fritidsfiskere. 77 sørlandske fritidsfiskere førte regnskap for hver dag de hadde fisket, hvor lenge teinen hadde stått ute og hvor mange lovlige hummere den inneholdt.  

– En uke ut i hummerfisket gjorde vi også telefonintervju med et tilfeldig utvalg av de fritidsfiskerne vi alt hadde registrert i transekt-undersøkelsen. Fangstene deres ble sammenlignet med de som kom frem i fangsdagbøkene. I tillegg ble fangstratene kvalitetssikret med intervju og sammenligninger av våre funn og de fangstrapportene som yrkesfiskerne leverer til Havforskningsinstituttet, sier Alf Ring Kleiven.

Høyere tall enn forventet

Det er et stort sprang mellom dagens offisielle tall for hummerfangstene og tallmaterialet som Alf Ring Kleiven har kommet frem til. Det gjelder selv om undersøkelsen bare omfatter Sørlandet.

– Vi visste at hummerfiske er en populær aktivitet og at fritidsfisket ikke er en del av de offisielle landingene. Dermed var det forventet at de nye beregningene skulle gi høye tall. Men at yrkesfiskerne rapporterer en så liten andel av fangsten hadde vi ikke forventet, sier han.

Behov for registreringsordning

I tillegg til at tre av fire hummer fisket av yrkesfiskere forblir urapportert, har Kleiven funnet ut at fritidsfisket står for 65 prosent av hummerlandingene. Det betyr i praksis at urapporterte fangster er 14 ganger høyere enn de offisielt rapporterte fangstene på Sørlandet. Kleiven mener det gjør det klart at de offisielle landingene, slik de fremkommer i dag, ikke kan legges til grunn for bestandsutviklingen hos hummer.

– Selv om de nye tallene ikke omfatter hele det norske hummerfisket, viser de hvor viktig det er å få på plass en registreringsordning for alle som deltar i hummerfisket. Ordningen bør gjelde både for yrkesfiskere og fritidsfiskere. Uten en slik ordning vil det bli svært krevende å få en oversikt over de totale fangstene av hummer i Norge avslutter Alf Ring Kleiven.

 

Fakta om europeisk hummer

Latinsk navn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbunn, der de kan lage huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 meters dyp. Langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, bl.a. i Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: Hanner 40 år, hunner 70 år (britisk studie).
Maksimal størrelse: Største eksemplar fanget veide 9,3 kg (1931, Wales). Fanges sjelden over 140 mm ryggskjoldlengde (38 cm totallengde).

Europeisk hummer

Nøkkeltall fra avhandlingen:

  • Totalt ble det fisket rundt 25 tonn hummer på Sørlandet (Risør til Lindesnes fyr) i 2008.
  • Yrkesfiskere fisket 7,9 tonn, men bare 1,8 tonn ble offisielt registrert.
  • Fritidsfiskerne landet 16,6 tonn, noe som utgjør 2/3 av totale landinger.
  • I sum er de beregnede landingene 14 ganger høyere enn de offisielle tallene.

 

Hummerfiske i Norge

  • I hele etterkrigstiden ble det gjort store fangster av hummer; noen år ble det fanget så mye som 1000 tonn av den ettertraktede råvaren.
  • Siden slutten av 1980-tallet har kurven vært sterkt nedadgående. De offisielle fangstene har variert mellom 30 og 60 tonn hvert år. 
  • Det ble offisielt rapportert inn 44 tonn hummer i Norge i 2008 og 50 tonn i 2009 (tall fra Fiskeridirektoratet).