Hopp til hovedteksten
Berggylte
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Foreløpig kunnskapsrapport om leppefisk

I den foreløpige rapporten Kunnskapsstatus leppefisk, utfordringer i et økende fiskeri, oppsummeres kunnskap som finnes om leppefisk, områder med kunnskapsmangel blir nevnt og tiltak som kan bidra til økt kunnskap blir foreslått. En oppdatert versjon av rapporten blir tilgjengelig før årsskiftet.

Av Beate Hoddevik Sunnset

Ved Havforskningsinstituttet finnes det en del data om leppefisk som bl.a. er samlet inn i undersøkelser av andre arter. Disse dataene er ikke ferdig opparbeidet, men det er satt i gang tiltak for å samle og analysere de. Den oppdaterte rapporten vil inneholde resultater fra disse analysene.

Den foreløpige rapporten peker også på områder med kunnskapsmangel. For å kunne gi en sikker bestandsvurdering, trengs det bl.a. kunnskap om størrelsen på ulike bestander, både når det gjelder geografisk utbredelse og antall fisk. Det trengs mer kunnskap om hvor de ulike artene lever i forhold til hverandre, gytetidspunkt/atferd og geografisk inndeling. Også dyrevelferd for leppefisken etter at den er fanget vil være viktig å undersøke.

Fakta om leppefisk

Latinsk navn: Labrus bergylta (berggylt), Ctenolabrus rupestris (bergnebb), Labrus mixtus (blåstål og rødnebb), Centrolabrus exoletus (grasgylt), symphodus melops (grøngylt)
Familie: Labridae (piggfinnefiskfamilien)
Leveområde: Varmekjære fisker som er mest tallrike på Skagerrakkysten og på Vestlandet, men noen går nordover til Lofoten. Leppefiskene er knyttet til kysten og finnes gjerne i tang og tareskog, der noen av artene bygger reir der eggene blir lagt.
Føde: Rovfisk som helst lever av bunnlevende virvelløse dyr. Mange, bl.a. bergnebb, grønngylt og berggylt er kjent som pusserfisk, dvs. de renser andre fisk for ektoparasitter. De blir derfor utnyttet i lakseoppdrett for å bekjempe lakselus.
Særtrekk: Mange arter skifter kjønn, av og til også utseende. De er først hunner, blir hanner når de er gamle (f.eks. rødnebb og blåstål).

Leppefisk