Hopp til hovedteksten
Kokte reker
Utskriftsvennlig versjon

Anbefaler rekordlav rekekvote i sør og høy i nord

Etter flere år med dårlig rekruttering, anbefaler Det internasjonale råd for havforskning (ICES) at den totale kvoten for reke i Nordsjøen/Skagerrak settes til 8800 tonn i 2011 – en nedgang på 32 % sammenlignet med siste års rådgivning på 13 000 tonn. For rekebestanden i Barentshavet er situasjonen lysere. Der er bestanden på et høyt nivå, og beregninger viser at en totalfangst på opptil 60 000 tonn er bærekraftig.

Av Beate Hoddevik Sunnset

Rådet for reke i sør er det laveste som er gitt siden EU og Norge begynte å fastsette maksimal kvote i dette området på 1990-tallet. Historisk har rekebestanden variert mye, men de siste årene har det vært en nedgang som ser ut til å fortsette i 2011.

– Landingene av reke i sør har falt siden 2004. De foreløpige tallene for første halvdel av 2010 sammenlignet med tilsvarende tall for 2009 viser en ytterligere reduksjon i 2010, sier forsker Guldborg Søvik.

Særlig den lave rekrutteringen de tre siste årene bekymrer forskerne.
– Bestanden i Nordsjøen/Skagerrak lever i 3-4, maks fem år, da har tre dårlige årsklasser på rad mye å si for totalbestanden. Nå trengs det en god årsklasse for å bygge opp rekebestanden igjen, sier Søvik.

Reke i Nordsjøen/Skagerrak betraktes som en bestand. Den viktigste bestandsindeksen er fangstrateindeksen fra det danske fiskeriet. I tillegg finnes det en norsk rekrutterings-serie, som er kortere enn den danske. Begge disse viser en klar nedadgående trend.

Fangst av reke i Nordsjøen/Skagerrak.

Fangst av reke i Nordsjøen/Skagerrak.

Reke i Barentshavet

– Rekebestanden i Barentshavet ser ut til å ha flyttet seg litt østover i de senere årene, men totalt er biomassen stadig på et høyt nivå.  Modellberegningene våre er basert på data fra det norsk-russiske forskningstoktet i Barentshavet i august/september i år, og viser en sunn bestand som lett kan tåle et økt fiskeri, sier forsker Carsten Hvingel.

Fiskeriet i Barentshavet foregår hovedsakelig med store fabrikktrålere som bearbeider og pakker fangsten om bord. Kun en håndfull av disse fisker fremdeles reker i området, på grunn av stigende brennstoffpriser og fallende rekepriser. Total landet fangst fra området i 2010 er estimert til 22 000 tonn, og er dermed det laveste siden oppstarten av rekefisket i Barentshavet på 70-tallet. De siste fem årene har landingene ligget godt under halvparten av den anbefalte maksimale uttaksgrensen på 60 000 tonn. 

Fangster av reke i Barentshavet

Fangster av reke i Barentshavet 1970 - 2010.

Rekebiomasse (indeks)

Utvikling i rekebiomasse i Barentshavet 1970-2010. Den fullt trukne linjen angir middelverdien, mens kasser og bjelker angir hhv 50 % og 95 % konfidensgrenser. Den grønne linjen angir et referensepunkt (Btrigger). Kommer bestanden under denne, må fiskeridødeligheten senkes (d.v.s. fangstene må reduseres).

Fakta om reke i Barentshavet

Latinsk navn: Pandalus borealis
Familie: Pandalidae
Maksimal størrelse: 16 cm og 20 g
Levetid: Maksimalt 10 år
Leveområde: Hele Barentshavet, oftest på 200–500 m dybde
Gyteområde: Barentshavet
Gytetidspunkt: Juni–oktober (eggene klekker i mai–juni)
Føde: Organisk materiale, åtsler, små krepsdyr, mark osv.
Kjønnsskifte: Reken er først hann, men skifter kjønn og blir hunn når den er 4–7 år

Reke i Barentshavet

Fakta om reke i Nordsjøen og Skagerrak

Latinsk navn: Pandalus borealis
Familie: Pandalidae
Maks lengde: 18 cm
Levetid: Tre år på Fladengrunn, fem-seks år i Norskerenna
Leve- og gyteområde: Nord-Atlanteren
Gytetidspunkt: Oktober/november i Skagerrak/Norskerenna
Føde: Plankton, små bunndyr, døde plante- og dyrerester
Særtrekk: Reken starter livet som hann og skifter kjønn til hunn etter å ha gytt som hann i én til to sesonger

Reke i Nordsjøen og Skagerrak