Hopp til hovedteksten
Lakselus
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Positivt med tiltak mot lakselus

Havforskningsinstituttet mener det er positivt med brakkleggingssoner for å forebygge luseproblematikken i Hardangerfjorden, Bjørnefjorden og Sunnhordland, selv om instituttet i utgangspunktet gikk inn for større soner enn det Mattilsynet har vedtatt.

Matilsynet har i innført soneforskrift som har til formål å senke presset på villfisken og beskytte den mot lakselus. Et av de viktigste tiltakene er soner som i perioder legges brakk for oppdrettsvirksomhet.

– Så store som mulig

– Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet mente i utgangspunktet at sonene burde være så store som mulig og gjerne omfatte hele Hardanger.  I høringsrunden påpekte vi at noen av de foreslåtte sonene ikke var adskilte vannmasser og at det var vanskelig å vite hvordan dette ville virke i praksis, sier Karin Kroon Boxaspen som er leder for akvakultur på Havforskningsinstituttet.

Koordinert oppfølging og eventuell behandling er viktig slik at innføring av lusekoordineringssoner er ett skritt i riktig retning. Brakkleggingsonene bør være så store som mulig og med tiden gjerne gjøres større enn den nye forskriften tilsier.

Legger om overvåkning

- At Mattilsynet etter å ha vurdert alle hørinsinnspillene og gjort en helhetsvurdering lander på en annen soneinndeling enn det vi ut fra vårt faglige ståsted anbefalte, er noe vi må akseptere selv om vi framdeles mener at vårt råd burde bli fulgt, sier administrerende direktør Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet.

Brakklegging i denne skala er ikke prøvd før, og Havforskningsinstituttet vil legge om sine overvåkningsplaner fra neste år for å få så mye informasjon som mulig før og etter brakkleggingen.

 

 

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus

Bæreevne

Bæreevnen for en oppdrettslokalitet eller et område defineres som den mengden oppdrettsorganismer vi maksimalt kan produsere uten at miljøvirkningene overskrider omforente tålegrenser. Disse grensene for tillatte påvirkninger skal være målbare og de kan ikke overskrides dersom oppdrettsnæringen skal være bærekraftig.

Bæreevne