Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Februar

Publisert: 26.02.2010 - Oppdatert: 01.03.2010
Hav

Åpner for petroleumsvirksomhet i gyteområder

I Tildeling av forhåndsdefinerte områder (TFO) 2010 lyser regjeringen nå ut en rekke nye områder i 19 blokker innenfor biologisk viktige gyteområder for norsk vårgytende sild. Disse områdene som ligger i tilknytning til Mørebankene, er viktige gyteområder for et av våre viktigste fiskeslag og således av stor betydning for den biologiske produksjonen og funksjonen for økosystem Norskehavet. Instituttet er bekymret for at en fremtidig petroleumsvirksomhet i området kan true dette.

Publisert: 25.02.2010 - Oppdatert: 26.02.2010

Havet stadig surere

Økende industrielle utslipp av CO2 skapt et stadig surere havmiljø. Koraller, plankton, skalldyr og sjøstjerner er utsatt, kommer det frem i en fersk rapport om kunnskapsstatus og forsuringen av norske havområder. Rapporten er laget av Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) på oppdrag av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). 

Publisert: 24.02.2010 - Oppdatert: 25.02.2010
Lundefugl

2010-rapporten fra overvåkingsgruppen for Barentshavet er klar

Temperaturøkningen de siste årene har gjort større deler av Barentshavet tilgjengelig for torsk og har derfor hatt en positiv effekt på torskebestanden. Det er godt med mat for torsk med mye lodde. Ungsild er det lite av, mens sjøfugl påvirkes av sviktende mattilgang og sel sliter med lite is. Dette er hovedkonklusjonene i årets rapport fra overvåkningsgruppen for Barentshavet.

Publisert: 22.02.2010 - Oppdatert: 16.08.2011
Lodde

Liten vits i vinterloddetokt

Lodderegistreringane gjorde på hausten (kvotegrunnlaget) samsvarar i mange tilfelle dårlig med loddemengdene som vert målte på vinteren, viser ein fersk rapport frå Havforskingsinstituttet. Såleis vil faste vintertokt på lodde heller auka enn minka uvissa i forvaltinga, seier forskarane. Dei ekstreme variasjonane i gyteinnsiget gjer det også vanskeleg å finna rett tidspunkt for eit vintertokt.  

Publisert: 19.02.2010 - Oppdatert: 22.02.2010
seismikk2a.jpg

Resultater om skremmeeffekt av seismikk

Havforskningsinstituttet undersøkte sommeren 2009 skremmeeffektene på fisk av seismikkaktiviteten i området Nordland VII utenfor Vesterålen. Tirsdag 2. mars presenteres resultatene på et åpent seminar i Bodø.

Publisert: 11.02.2010 - Oppdatert: 12.02.2010
MAR-ECO_UTSTILLING_075.jpg

"Dypere enn lyset" åpner i Washington

20. februar åpner utstillingen "Dypere enn lyset" i Washington DC på det naturhistoriske museet til Smithsonian Institution, USAs nasjonalmuseum.

Publisert: 09.02.2010
Grønlandssel

Ny rapport om klimaendringer i norsk Arktis

Rapporten "Effekter på økosystemer og biologisk mangfold. Klimaendringer i norsk Arktis – NorACIA delutredning 3" lanseres på et seminar v/ Norsk institutt for naturforskning (NINA) i dag, 9. februar.

Publisert: 05.02.2010
lophelia.jpg

Negativ til prøveboring ved Sularevet – igjen

Oljeboring i ett av de viktigste områdene for dypvannskoraller i verden bør unngås. Derfor er Havforskningsinstituttet negativ til oljevirksomhet på Sularevet. Revet er allerede vernet for bunntråling og flagget høyt som marint verneområde av norske myndigheter.

Publisert: 03.02.2010 - Oppdatert: 08.02.2010
Sei

Beskjeden gevinst av å øke minstemålet på sei i notfisket

Havforskningsinstituttet har i et forvaltningsråd til Fiskeri- og kystdepartementet gjort en vurdering av endring i minstemål på sei og hvilke konsekvenser dette vil få for seiens høstingspotensial. I rådet blir det påpekt at en økning i minstemålet til 45 cm langs norskekysten nord for Stad, neppe vil gi et økt langtidsutbytte på mer enn 5 %. Trål- og garnfiskere på kystbanken vil få en større tilgjengelighet til ressursen, mens effekten på notfiske mest sannsynlig vil være negativ.

Publisert: 03.02.2010 - Oppdatert: 04.02.2010
Fiskebåt

Deltar på møte i Fiskebåtredernes Forbund

En rekke av Havforskningsinstituttets forskere er invitert til å holde foredrag ved representantskapsmøte i Fiskebåtredernes Forbund i Bergen 3.-4. februar.

Publisert: 01.02.2010
Makrell

Debatten om makrellfisket

Den historiske utviklinga i makrellfisket i Nordsjøen er gjenstand for meiningsbrytingar i fiskeripressa for tida. Det vert brukt skarpe karakteristikkar i innlegg både frå fiskebåtreiar Inge Halstensen og dei halsstarrige havforskarane. Havforskingsinstituttet som institusjon ynskjer ikkje å delta i debattar på dette nivået.

Publisert: 01.02.2010 - Oppdatert: 02.02.2010
ministerlunsj-001.jpg

Ministerlunsj med marine fakta

Lakselussituasjonen spesielt og komande utfordringar generelt stod på programmet då fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen vitja Havforskingsinstituttet.