Hopp til hovedteksten
Utfordringer i notfisket
Utskriftsvennlig versjon

Nytt samarbeid for utvikling av bærekraftig fangst

CRISP står for Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology.  Sammen med flere partnere søker Havforskningsinstituttet om delfinansiering fra Norges Forskningsråd  for opprettelse av et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon  (SFI) som skal utvikle smartere teknologi for å møte fremtidas utfordringer for en bærekraftig og levedyktig fiskeindustri.

Tråling  og ringnotfiske er blant de viktigste fangstmetodene i norske og internasjonale  fiskerier.  Metodene skjemmes i større og mindre grad av mye bifangst, utkast, skade på bunn-habitater og  -organismer, samt høyt drivstofforbruk med påfølgende luftforurensning. Ofte reduseres kvaliteten på fiskeproduktene av at fisken ikke håndteres optimalt under fangst.  Hensikten med CRISP er å etablere en samarbeidsplattform der forskere, fiskere, utstyrsprodusenter og elektronikkselskaper skal arbeide sammen for å finne løsninger på disse problemene.

Framtidas løsninger

Innenfor trålteknologi vil fremtidas løsninger sannsynligvis omfatte bedre overvåkning av fangstprosessen kombinert med aktiv styring av fangstredskapen under fangst for å skille ut uønskede arter og optimalisere fangsteffektiviteten. Målet er å utvikle integrerte løsninger som vil inkludere kontinuerlig kameraovervåkning og automatisk utskilling av uønsket fangst, og at man kan styre redskapsfunksjoner, som for eksempel å justere dybde og spredning på tråldørene under tråling. Pelagisk tråling er en åpenbar løsning for å redusere bunnpåvirkning, noe som vil være et krav for fremtidas trålløsninger.

Utfordringer i notfisket

En hovedutfordring i ringnotfiske er å bestemme mengde, kvalitet og artssammensetning på fisken før man kaster eller i tidlig snurpefase for å unngå trengingsdødelighet. Havforskningsinstitutet har inngående kompetanse i bruk av akustiske instrumenter for å måle fisk, samt lang erfaring i å utvikle kommersielle instrumenter i samarbeid med Simrad. Etter at fangsten er omringet av nota vil man trolig kunne bruke akustiske eller optiske instrumenter for å identifisere art, størrelselsfordeling og fisketetthet. Samtidig må framtidas nøter videreutvikles med enkel og skånsom slipping av uønsket fangst for øyet  slik at man unngår dødelighet av fisk som slippes

Alle fiskeprodukter, uansett fangstmetode, må tilfredsstille kvalitetsstandarder dersom de skal kunne konkurrere på det globale markedet. Ny teknologi innen fangstbasert oppdrett kan løse en del av utfordringene på dette området og vil bli inkludert i SFI-initiativet. Eksperter ved Nofima Marked vil evaluere introduksjon av teknologier for bærekratfig høsting og forbedret fiskekvalitet.

Koordinering

Kompleksiteten i fiskeprosessene og påvirkningene på omgivelsene gjør det nødvendig å utvikle intelligente løsninger som møter framtidas krav til  akseptabel høsting av havets ressurser. Sektorbaserte industrier eller forskningsmiljøer kan neppe klare disse utfordringene alene. Gjennom koordinering av ledende fagmiljøer kan man ha mulighet til å finne frem til smarte løsninger og utvikle dette til kommersielle produkter som vil gjøre fangstmetodene mer akseptable og forsvarlige. Slike nyvinninger vil også bidra til å gi norske fiskeprodukter og leverandører til fiskeindustrien salgsfortrinn i det internasjonale markedet.

Havforskningsinstituttet har derfor tatt initiativ til en prosess som søker om midler til å opprette et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon i samarbeid med Nofima,  Scantrol,  Kongsberg Maritime AS (Simrad), Egersund Group AS, Norges Sildesalgslag, Norges Råfisklag, og Nergård Havfiske AS.