Hopp til hovedteksten
johan-hjort-02_Hans_Petter_Tysnes.jpg
Foto: Hans Petter Tysnes
Utskriftsvennlig versjon

Gjør opp status for fisken og havet

Klokken 12 i dag er det rapportslipp på Havforskningsinstituttet i Tromsø. Her presenteres rapportene Havets ressurser og miljø 2009 og Kyst og havbruk 2009. Disse årlige rapportene gir en oversikt over kunnskapen vi har om fiskebestander, forurensning, økosystembaserte forvaltningsråd, med mer. Rapportene er nå tilgjengelige på nett. Konferansen kan følges på internett.

Rapportene finner du her:
Havets ressurser og miljø 2009
Kyst og havbruk 2009

Program for slippkonferansen.

Konferansen kan følges live fra klokken 12

I rapportene kan du blant annet lese mer om disse temaene:    

Fra Havets ressurser og milø 2009:   

Loddekollaps: Skal meir til enn sild

Lodda er en viktig brikke i økosystemet, og den vesle laksefisken er et godt eksempel på det kompliserte samspillet artene i mellom. Størrelsen på bestanden har svingt kraftig, og er nå på en bølgetopp. Store sildeårsklasser har fått all skyld når lodderekrutteringen har gått til bunns, men nyere forsking viser at det skal mer til enn mye, sulten ungsild før det minker på lodda.

Mine, dine og våre barn i klappmyss-familien

Tidlig om våren samler klappmysshunnene seg på isen for å føde. Mor og barn får raskt besøk. En hann, den seirende blant mange interessenter, flytter inn på isflaket. Blant selfangere er disse trioene i alle år kalt familier, som i og for seg er riktig i den moderne betydning av ordet. Hannen er ikke far til denne ungen, men med meget stor sannsynlighet til hunnenes neste.

Små organismer av stor betydning

Når havtemperaturen stiger, endrer sammensetningen og fordelingen av dyreplanktonet seg: Varmekjære gjester dukker opp, noen arter øker i utbredelse, mens andre går tilbake.  Dyreplankton er hovedmatkilde for noen av nivåene høyere opp i næringskjeden, og endringer på planktonnivå kan få store følger for kommersielt viktige fiskearter.

Fra Kyst og havbruk 2009

Mer skadelig alger i nord enn i sør

Havets gress, algene, blomstrer opp til forskjellige tider på året. Havforskningsinstituttet overvåker oppblomstringen og resultatene kan leses på algeinfo.imr.no. I 2008 ble det igjen observert mer skadelige alger, særlig Dinophysis, i Nord-Norge enn i sør. Dinophysis gir diaregift i skjell. De siste seks årene har det vært større problem med algegifter i skjell i Nord-Norge enn i sør. I Skagerrak observerte vi at høstoppblomstringen nærmest uteble for sjette år på rad, mens våroppblomstringen var kortere enn den pleier å være.

Kan laksen bli vegetarianer?

Mangel på råstoff til produksjonen av fôr til oppdrettsfisk har hatt stor fokus de siste årene. I dag ser vi to alternative løsninger: økt bruk at vegetabilske råstoffer og uttak av uutnyttede marine ressurser. Trolig vil mengden vegetabilsk råstoff øke i laksens diett. Samtidig vil vi se økt utnyttelse av lite brukte marine råstoff, først og fremst for å få tilgang til mer marine oljer.

lodde_jm2001_007.jpg

Myke lakselus i Hardangerfjorden

Våren 2008 registrerte Havforskingsinstituttet stor økning i antall lakselus i ytre deler av Hardangerfjorden.  Den store, koordinerte innsatsen frå myndigheter og oppdrettarere for å redusere antall fastsittende lus på oppdrettsfisk vinteren 2008, ga altså ikke positive resultater i dette området. Spørsmålet er om oppdrett i Hardangerfjorden er bærekraftig med så store mengder lakselus i fjordsystemet. Hardangerfjorden er pekt ut som en av to fjorder hvor det nå blir satt inn stor forskingsinnsats for å kartlegge fjordøkologien. 

Les mer