Hopp til hovedteksten
Skottelus
Utskriftsvennlig versjon

Finner lite lakselus i Hardangerfjorden

Hver vår undersøker Havforskningsinstituttet hvor mye lakselus som finnes i Hardangerfjorden når villaksen vandrer ut. I år fant vi betydelig mindre lakselus i fjordens vannmasser enn for de to foregående årene. Undersøkelsene ble gjort i mai og første halvdel av juni med to ulike metoder: smoltbur og tråling etter laksesmolt. Resultatene er fortsatt under opparbeiding, men vi venter ikke store endringer i tendensen vi ser til mindre lakselus i år.

I arbeidet bruker vi smoltbur - eller vaktbur som de også kalles. Smoltburene er små bur med laksesmolt som står ute på forskjellige steder i fjorden i ca tre uker. I løpet av denne perioden vil det kunne feste seg lakselus på denne smolten, og vi tror dette er representativt for hvordan lusepresset er for vill fisk. I mai – juni 2008 var dette tallet alarmerende høyt med rundt 20 lus per fisk, mens vi i år fant mindre enn én lakselus per fisk i snitt.

Vi har også trålt etter villaks som er på vei til havet. I år fanget vi rundt 230 smolt fra 9. mai til 2. juni noe som blir ansett som en god fangst. Kun ett fåtall av denne smolten har mer enn de ti lakselusene en regner som dødelig for fisk på denne størrelsen. Våre preliminære registreringer viser et totalantall på rundt 440 lakselus fordelt over de 230 laksene.

Vi ser imidlertid en klar tendens til økning av mengden lakselus mot slutten av perioden, og etter som temperaturen i sjøen stiger vil antagelig også lusenivået stige. Dette vil gjerne vise seg på sjøørreten i fjordsystemet utover sommeren. Vinteren 2008-2009 har middeltemperaturen i sjøen i Hardanger vært lavere enn vanlig. Dette forklarer noe av reduksjonen i forekomstene av lakselus. Synkronisert avlusning av oppdrettsanlegg har sikkert også bidratt.

Bakgrunn

Nyklekket lakselus som driver fritt i vannmassene vil kunne spres raskt og langt, men det er også stor variasjon i hvor og hvordan de spres. I våre undersøkelser av mengde lakselus og fordeling i Hardangerfjorden prøver vi å få til en tilstrekkelig dekning i rom og tid, men er fortsatt i en fase hvor vi evaluerer metodene. Sannsynligvis vil det kunne forekomme vill fisk med store mengder lakselus i Hardangerfjorden selv om det generelle lusenivået er relativt lavt. Dette kan skje fordi fordelingen av lakselus kan variere og at det finnes områder med periodevis store konsentrasjoner av lakselus i vannet avhengig av eggklekking og vannstrømmen.

Det er mange forhold som spiller inn med hensyn til villfiskens ve og vel. Lakselus er en av faktorene. Andre er blant annet overlevelsesforhold i havet, klima og temperaturforhold, forholdene ved gyting og overlevelse i elva samt smoltifiseringsprosessen. Vi vet fortsatt for lite til å kvantifisere de ulike effektene av disse forholdene på de ville fiskene innbyrdes. I det hele tatt er sammenhengene svært kompliserte. Det arbeides med dette på nasjonalt nivå for å skaffe frem nødvendig kunnskap for en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen.

Smoltburene er små bur med laksesmolt som står ute på forskjellige steder i fjorden i ca tre uker. I løpet av denne perioden vil det kunne feste seg lakselus på denne smolten, og vi tror dette er representativt for hvordan lusepresset er for vill fisk.
 

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus