Hopp til hovedteksten
Merke372.jpg
Foto: Kathrine Michalsen
Utskriftsvennlig versjon

Jakter på merket fisk

Forskere ved Havforskningsinstituttet har fanget 1500 levende torsk på Finnmarkskysten som er lengemålt, finneklippet og merket. Deretter ble fisken sluppet ut igjen. Nå starter jakten på merkene.

Av Kathrine Michalsen

Flokker av grågås trekker sørover om høsten etter faste ruter. Villrein, hjort og elg kan også følge bestemte streifruter. Men vandringsrutene til fisk er derimot fortsatt ukjente. I havet er vi avhengig av ny teknologi for å øke vår kunnskap om fisk og sjøpattedyrs utbredelse, vandringsmønster, geografisk tilhørighet og naturlige adferd.

Merkeforsøk

Vi ønsker å finne årsaken til de store svingningene i fiskeriene fra ett år til et annet, og grunnen til at fiskens fordeling varierer i tid og rom. Da må vi ha kunnskap om hvordan omgivelsene endrer seg over tid og hvordan fisken reagerer på endringer i omgivelsene. Merking gir selvsagt også viktig kunnskap om lokale fordelinger, som kan brukes til å se på effekter av oljeinstallasjoner, fiskeoppdrett og ellers kartlegge aktiviteten til fisk langs kysten og i åpne havområder. Havforskningsinstituttet har nettopp avsluttet et merkeforsøk på torsk utenfor kysten av Finnmark. Merkingen foregikk om bord i ”Bjarne Nilsen” som har hjemmehavn i Hammerfest.

Merkettorsk170H.jpg

Grønn plaststrimmel

Ved å bruke snurrevad til å fange inn torsken, klarer vi å få merket mange fisk i løpet av kort tid, samtidig som kvaliteten/overlevelsen på fisken er god i forhold til bruk av andre redskaper.
I løpet av to hektiske dager ble nesten 1500 torsk lengemålt, finneklippet og merket. Finneklippen vil senere bli brukt til å kjøre genetiske analyser som igjen kan si hvilken torsketype de ulike individene tilhører.
Merkene er grønne plaststrimler som er festet ved første ryggfinne på torsken. På merket står det et merkenummer og kontaktadresse.

Ny kunnskap

Problemstillinger omkring vandringsmønster, sonetilhørighet, endringer i utbredelse og bestandskomponenter for torsk kan besvares ved å gjennomføre merkeforsøk. En kobling mellom merking, genetiske identifiseringsmetoder og de mer tradisjonelle analysene av fiskens ørestein, åpner opp for ny kunnskap om torsken og dens vandringer i en tid der miljøbetingelsene i havet er i stadig endring.
Prosjektet inngår i et samarbeid med russiske forskere og skal være med å kartlegge utbredelse og vandring hos voksen torsk gjennom året.

Det har i det siste oppstått en del spørsmål omkring vandringsmønster, sonetilhørighet, endringer i utbredelse og bestandskomponenter for torsk. For å kunne vite mer om vandringer mellom bestander forekommer, om fisken oppholder seg under isen og i dyprenner, om den vender tilbake til bestemte fjorder og så videre, merker Havforskningsinstituttet torsk flere steder langs kysten av Nord-Norge.

Manntorsk372.jpg

Stor trio

Det ble merket torsk i det samme området i fjor også. I år ble det merket mange store individer. Over 140 individer var over 1 meter lang og 20 fisk var lengre enn 120 cm. De tre største individene var over 130 cm. Alle disse tre har fått navn etter kjente kvinner som har hatt stor betydning, både for livet i havet og for Finnmark generelt. De største torskefiskene er nemlig hunnfisk som kan gyte over 15 millioner egg hver. Helga (Pedersen), Oddrun (Petersen) og Hanna (Kvannmo), er dermed med på å legge grunnlaget for fremtidens torskebestand (med et grønt lite merke på ryggen).

Meld fra om gjenfangst

Suksessen av dette merkeforsøket er imidlertid helt avhengig av at alle som fanger en merket fisk, sender merket til Havforskningsinstituttet sammen med øresteiner og informasjon om kjønn og fangstposisjon:
Det er svært viktig at vi får informasjon om alle merkede torsk som blir fanget. For hver fisk vil vi ha informasjon om hvor (posisjon og dyp) og når den ble fanget (dato). Det er også fint hvis vi får opplysninger om fiskens lengde målt til nærmeste cm, kjønn. Får vi også tilsendt øresteinene, blir vi veldig glade.

Som takk for hjelpen vil alle som sender inn merke få tilsendt en finnerlønn (skrapelodd og diverse informasjonsmateriell om pågående forskning).

Fangst av merket torsk meldes til:
Kathrine Michalsen
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen