Hopp til hovedteksten
G.O. Sars og J. Hjort
Forskningsskipene "G.O. Sars" og "Johan Hjort"
Utskriftsvennlig versjon

Havforskerne er ikke sabotører

I siste nummer av Teknisk Ukeblad blir Havforskningsinstituttet beskyldt for å ”sabotere oljedebatten”. Det hevdes at Havforskningsinstituttet innrømmer at vi ikke har vitenskap som grunnlag for sine oljeadvarsler, og bladets lederskribent hevder at ”problemet for en del av Havforskningsinstituttets folk var bare at tallene modellen viste var litt for lave”.

Havforskningsinstituttet baserer sine råd på vitenskap. Når det gjelder risikomodellen mener vi at det er lagt feil forutsetninger til grunn for beregningene, selve modellen bestrider vi ikke. Vi har i mange år tilråd at det ikke settes i gang oljevirksomhet på gytefeltene for norsk vårgytende sild utenfor Møre og på gytefeltene for torsk og de andre store bunnfiskbestandene i Barentshavet i Lofoten og Vesterålen. Vi legger til grunn en vitenskapelig basert argumentasjon om at dette er gyteområdene for svært store fiskebestander som er avgjørende viktig for økologien i Norskehavet og Barentshavet. Oljevirksomhet på disse sentrale gytefeltene kan forstyrre gytingen og endre fiskens leveområde ved uhellsutslipp. Rekrutterende årsklasser kan bli betydelig redusert ved akutte uhellutslipp på verst tenkelig tidspunkt. Vi trenger fortsatt mer kunnskap om hvor stor del av en rekrutterende årsklasse som vil forsvinne ved et uheldig akuttutslipp, men holder fast på at vi da må være føre-vâr og at disse områdene derfor bør være unntatt for oljevirksomhet til vi har sikrere lete- og utvinningsteknologi enn nå.

Svaret på følgende spørsmål (som ikke er gjengitt i reportasjen) ”Er det vitenskapelig å hevde at mellom 0 og 100 prosent av et årskull kan gå tapt ved et oljeutslipp?”, viser at vi baserer vår rådgivning på en vitenskapelig baserte argumentasjonen:

”-Ja, dette er ingen eksakt vitenskap. Disse tallene er heller ikke sentrale for å få frem helheten i livsbetingelsene for det marine liv i havområdene, og er ikke alene avgjørende for hvorfor vi ikke tilrår oljevirksomhet på gytefeltene for norsk vårgytende sild utenfor Møre og på gytefeltene for torsk i Lofoten – Vesterålen, sier Misund.”

Dette er ikke å innrømme at vi ikke har vitenskap som grunnlag for våre råd slik det er formulert i ingressen.
 
Vi har ingen interesse av å sabotere debatten, tvert i mot. I reportasjen hevdes det at vi har tatt et verdistandpunkt, OLF tror som lederskribenten at instituttet har tatt avstand fra risikomodellen fordi konsekvensene ble for små og Statoil mener vi ikke opptrer konstruktivt. Havforskningsinstituttet har brukt betydelige ressurser på å levere en rekke av grunnlagsdokumentene både for forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen og for Forvaltningsplan Norskehavet som er like om hjørnet. Vi informerer kontinuerlig om vår faglige innsikt og kunnskaper, og vi deltar i debatter og konferanser når vi blir invitert, senest på StatoilHydros fagseminar i Svolvær 16. april hvor vi redegjorde for vår olje-fisk rådgiving. Norske havforskere har lang tradisjon for å diskutere sine råd med berørte næringer. Det er en tradisjon vi kommer til å videreføre, også forhåpentligvis med oljeindustrien. Konstruktiv meningsutveksling er etter vår mening en tjenelig strategi.

Tore Nepstad, administrerende direktør
Ole Arve Misund, forskningsdirektør