Hopp til hovedteksten
180_forv_barentshavet.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Rapport fra overvåkingsgruppen 2008

Økosystemet i Barentshavet og ved Svalbard er et komplekst økosystem med næringsnett der strømmen av biomasse kan skifte alt etter variasjoner i det fysiske miljø og svingninger i dominerende biomasse. Systemet er artsrikt, for det meste bunnlevende arter, men også et stort antall pelagiske arter.

Miljøindikatorer, økosystemets funksjon og tilstand

Årets rapport legger vekt på å presentere de indikatorene forvaltningsplanen gir som viktige elementer i overvåkingssystemet for miljøkvalitet. Rapporten vurderer også hvordan indikatorene fungerer i forhold til å overvåke havområdet. I tillegg gir årets rapport en evaluering av økosystemets funksjon og tilstand.

Rapporten melder om en klar økning i temperaturen i vannmassene i Barentshavet gjennom en lengre periode, noe som blant annet gir seg utslag i store endringer i isdekket. Det observeres også at arter av fisk som ellers forbindes med en sørligere utbredelse blir observert i betydelige mengder i Barentshavet.

Det er generelt lave forurensningsnivåer i området, men fortsatt høye nivåer av stabile organiske miljøgifter (POPer) og kvikksølv, spesielt i høyerestående organismer som isbjørn og sjøfugl. Disse stoffene stammer fra langtransportert forurensing.

Overvåkingsgruppen og arbeidet med Forvaltningsplan Barentshavet

Den rådgivende gruppe for overvåking av Barentshavet og områdene utenfor Lofoten (Overvåkingsgruppen), sammen med de andre fora som er oppnevnt av den interdepartementale styringsgruppen, er kommet godt i gang med sitt arbeid. Overvåkingsgruppen ledes av Havforskningsinstituttet og sekretariatet i Tromsø har for tiden to ansatte.

Overvåkingsgruppen er bredt sammensatt med deltakelse fra relevante direktorater/tilsyn og offentlige institusjoner, og etter behov andre med forsknings- og overvåkingsvirksomhet i området.

Arbeidet med oppfølging av Stortingsmeldingen om ”Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)” er nå inne i sitt andre år og Overvåkingsgruppen har fokusert på å gi en beskrivelse av økosystemet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

 

Les rapporten

Rapport fra overvåkingsgruppen - Forvaltningsplan Barentshavet 

_pdf_18.gif

Fisken og havet, særnummer 1b – 2008

Fjorårets rapport:
Rapport fra overvåkningsgruppen - Forvaltningsplan Barentshavet 

_pdf_18.gif

Fisken og havet, særnummer 1b - 2007