Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mai

Publisert: 09.05.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
merke-og-pistol_350.jpg

Slepp ut 20 000 smolt

Med hjelp av utsleppt smolt skal forskarar ved Havforskingsinstituttet finne ut meir om kva oppdrettssmolt gjer når den rømmer frå merden. I løpet av året vil det bli simulert seks rømmingar frå Havforskingsinstituttet sin forskingsstasjon i Matre, totalt blir 20 000 merka smolt sleppte ut under forsøket.

Publisert: 20.05.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
test22kart.gif

Anbefaler øyeblikkelig stopp i tobisfisket

Resultatene fra Havforskningsinstituttets tokt som har kartlagt tobisbestanden i Nordsjøen, viser at det med ett unntak er urovekkende lite tobis i den norske delen. Derfor anbefales øyeblikkelig stopp i tobisfisket i Norsk økonomisk sone.

~ om tobis
Publisert: 06.05.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
ER60cod-editert372.gif

Flytetrål tilbake i torskefiske etter 30 år

Etter 30 år med forbud, kan flytetrål igjen bli et alternativ til bunntrål i fiske etter torsk, hyse og sei. En flytetrål påvirker ikke havbunnen og krever mindre energi sammenlignet med en bunntrål. Havforskningsinstituttet tester nå ut den nye flytetrålen som viser seg å fiske godt.

Publisert: 16.05.2008 - Oppdatert: 04.05.2009
Torskeegg

Nytt forskingsprogram om kyst- og fjordøkologi

I Porsangerfjorden er stortareskogane sterkt redusert fordi store mengder kråkebollar beiter ned tareplantane. Samstundes er sukkertaren i sterk nedgang og bestanden av brisling kraftig redusert i Hardangerfjorden. No lanserer Havforskingsinstituttet eit nytt, strategisk instituttprogram om kyst- og fjordøkologi for å undersøke kva som skjer i desse økosystema.

Kjell Tormod Nilssen
Publisert: 22.05.2008 - Oppdatert: 24.04.2009
Torskeegg

Havforskningsinstituttets høring til 20. konsesjonsrunde

Gytefelt og larvedriftområder er sårbare. Dette ligger til grunn for Havforskningsinstituttets vurdering av forslagene til nye blokker i 20. konsesjonsrunde. Vi har vurdert miljø- og ressurssituasjonen i de enkelte områdene og konkluderer med at 27 av blokkene ikke bør åpnes for petroleumsvirksomhet.

ole.arve.misund@imr.no
Publisert: 22.05.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
Bunnstasjon2a372.gif

Kan gjennomføre planlagt seismikk

Kartleggingen til forskningsfartøyet ”G.O. Sars” utenfor Lofoten og Vesterålen viser at det er lite fisk, egg og larver i de områdene hvor det er innført midlertidig seismikkpause. Den fisken som er der, er for det meste ferdig med gytingen. Derfor kan de planlagte seismiske undersøkelsene gjennomføres.

Imidlertid må avstanden til lydkilden være kort før larver og yngel påføres skade.
Last ned:
Publisert: 19.05.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
G.O.Sars4.jpg

Kartlegger gyteaktivitet og fiskelarver

Føre var-rådet er at det ikke skal foregå seismisk aktivitet på gyteområder for ikke å forstyrre fisken. Skreien er ferdig med gytingen til midten av mai. Utenfor Lofoten og Vesterålen trekker kysttorsken ut og gyter i noen av de samme områder som skreien. Kysttorsken er imidlertid litt seinere ute. Nå skal forskningsfartøyet ”G.O. Sars” undersøke både hvor mye gytende fisk det er i området, samt se hvor mye fiskeegg av torsk og flere andre arter som finnes i vannmassene.

Webcamera på "G.O. Sars"
Publisert: 21.05.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
kveite_350.jpg

Merking av kveite

Når kommer kveita inn i fjordene, hvor lenge oppholder den seg der før den vandrer ut igjen, vandrer den ut av fjorden i det hele tatt eller er den bare utilgjengelig for fiskeredskaper, vandrer fisken til samme fjord for å gyte hvert år, gyter kveite i samme fjord som der den selv vokste opp, tilhører alle kveitene i en fjord samme populasjon?

Om kveite
Publisert: 24.05.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
Håkon Mosby

Skal undersøke konsekvenser av oljeutslipp

Havforskningsinstituttet sender forskningsfartøyet ”Håkon Mosby” ut for å ta prøver av fisk og vann i oljeutslippsområdet ved Statfjord A.

Publisert: 14.05.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
G.O. Sars

Anbefaler seismikkpause på gytefelt

Havforskningsinstituttet har vurdert siste tilgjengelige informasjon om fordeling av skrei og kysttorsk, omfanget av gytende torsk og fangststatistikk fra Lofoten – Vesterålenområdet. Prøvene viser at 75 % av torsken i området i uke 19 er kysttorsk, noe som bekreftes av genetiske analyser. I underkant av 5 % av fisken gyter fortsatt, men gytingen er i ferd med å avta.