Hopp til hovedteksten
Brisling1_A372.gif
Utskriftsvennlig versjon

Forventer fortsatt lavt brislingfiske

Fangstgrunnlaget for brislingfisket i 2008 vurderes som lavt, med totale landinger inneværende år i samme størrelsesorden som i 2007. I flere av fjordene vil forekomster av eldre brisling kunne gi bidrag til fangstgrunnlaget. Dette gjelder spesielt for Hardanger-Sunnhordland, Romsdalen og Oslofjorden.

Havforskningsinstituttet gir årlige prognoser for fangstgrunnlaget basert på akustiske mengdemålinger av 0-gruppe brisling foregående høst (0-gruppe er fisk som ikke har fylt året). Høsten 2007 ble det generelt registrert små forekomster av 0-gruppe brisling.

Dårlig rekruttering

Det er ikke klart hva som kan være årsaken til den dårlige rekrutteringen av brisling de siste årene. Brislingen gyter lokalt i fjordene, men vi kjenner lite til populasjonsstrukturen, rekrutteringsprosesser og vandringer innen fjorder og mellom kyst- og fjordområdene. Den spiser dyreplankton og det er dokumentert fra Nordsjøen at det har vært en endring i sammensetningen ved at mer varmekjære arter har ”forskjøvet” utbredelsen av mer kaldtvannsformer nordover.

Kunnskapshull

Denne endringen i sammensetning kan ha preget forholdene inne i fjordene og dermed gitt mindre gunstige næringsforhold. Brisling er ettertraktet som næring for andre marine organismer og for sjøfugl. Det foreligger ingen dokumentasjon på bestandsutviklingen av aktuelle predatorer i de aktuelle områdene for sammenlikning. Sjøfuglbestandene på kysten har blitt sterkt redusert de siste årene og dette antas blant annet å ha sammenheng med små forekomster av egnet næring, som kystbrisling. Det er store kunnskapshull når det gjelder brislingens rolle og plass i fjordøkosystemene. Havforskningsinstituttet har i år satt i gang et prosjekt, EPIGRAPH, for å øke vår kunnskap om fjordøkologien.
Det er de siste årene registrert små forekomster av mussa i vestlandsfjordene og det er liten grunn til å anta at sildeforekomstene har påvirket utførelsen av brislingfiske.

brisling_Else_Torstensen372.gif

Den forvaltes ikke med fastsettelse av kvoter, men Norges Sildesalgslag forhandler med industrien om et fangstuttak. Foto: Else Torstensen, Havforskningsinstituttet.
 

Tradisjonelt fiske

Et år gammel kystbrisling er tradisjonelt en viktig ressurs for hermetikkindustrien og er grunnlaget for kystfiske etter brisling. Det har fra tidligere tider vært antatt at kystbrislingen hovedsakelig rekrutteres fra eksterne gyteområder, i Skagerrak/Nordsjøen, og en har derfor ikke gitt forvaltningsråd for kystbrislingen. Den forvaltes ikke med fastsettelse av kvoter, men Norges Sildesalgslag forhandler med industrien om et fangstuttak. De senere årene har det vært landet langt mindre enn de ca 3 500 tonn som industrien har etterspurt.  Fangstgrunnlaget har gjennomgående vært dårlig. Dette skyldes først og fremst dårlig rekruttering, men kan også skyldes dårlig vekst og overlevelse. 

Fiskes senere

Brislingfisket er et sesongfiske. Brislingen er nå fredet fra 1.janur til 31.juli. Fisket foregår hovedsakelig fra slutten av august til midten av desember, mens det tidligere var mer et sommerfiske. Industrien har spesifikke krav til fiskens kvalitet (størrelse og fettinnhold) og dette blir hvert år sjekket forut for åpning av fisket (prøvefiske). En fjord eller et fjordavsnitt blir ikke åpnet for fiske dersom fisken ikke holder mål med hensyn på kvalitet. I 2007 ble det landet 2 485 tonn fjordbrisling. Dette var en økning i landingene med 835 tonn i forhold til året før. Øst for Lindesnes ble det fanget om lag 1 650 tonn brisling, en betydelig økning fra 300 tonn i 2006. Brislingfisket i Oslofjorden har de siste årene først og fremst vært orientert mot fangster av stor, eldre brisling (ansjosbrisling), tatt hovedsakelig i fjerde kvartal. I 2007 ble ca 70 % av fangstene tatt i 4.kvartal. Dispensasjon fra fredningsbestemmelsene på nyåret 2007, ga gode fangster ansjosbrisling også i første kvartal (ca. 445 tonn).

Les hele rapporten:
Fordeling og utbredelse av 0-gruppe brisling i fjordene høsten 2007 Prognoser for brislingfisket 2008