Hopp til hovedteksten
Makrell-overleving-1.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Trenging stresser makrellen

Stor makrell betales langt bedre enn mindre makrell. Når båtene i notflåten skal avgjøre kvantum og størrelsen på fisken i et kast, vil mange tørke nota så mye opp at fisken blir trengt og begynner å ”koke” før det tas prøver av fangsten. Nå er det påvist at 10 minutters koking gjør makrellen så stresset at den dør.

Forsøkene viste at dagens metoder for prøvetaking og slipping av makrell i det norske notfiskeriet er et problem. I følge norsk lovverk er det ikke anledning til å slippe ut død eller døende fisk.

Flytende eksperimenter

Det kan ta dager fra makrellen blir stresset til den dør. I august – september i år ble det gjort tre fangster av makrell. Fisken i hver fangst ble delt i to merder. Makrellen i den ene merden - eksperimentmerden - ble trengt så mye at det ”kokte” i 10 minutter. Dette ble gjort ved å heise merden delvis opp av sjøen – også kalt ”å tørke” merden.
Fisken i den andre merden - kontrollmerden - ble ikke stresset. Deretter fikk fisken svømme tilnærmelsesvis fritt, mens havforskerne fulgte utviklingen i begge gruppene over de neste seks dagene.

Tåler lite

Å gjøre eksperimenter i åpen sjø, byr alltid på utfordringer. I det ene forsøket revnet nota med fisken som hadde blitt trengt. Årsak var en kombinasjon av dårlig vær og mye død fisk i nota.
I et annet forsøk ble fisken ekstra stresset på grunn av at nota klappet sammen. Her døde 99,2 prosent av makrellen som ble ”kokt” i 10 minutter. Også 22,2 prosent av fisken i kontrollgruppen døde i dette eksperimentet. Dette gir forskerne grunn til å tro at det kan være vanskelig å slippe fisk fra store kast ¬– såkalt fangstregulering - uten at fisken blir skadet.

Ett forsøk ble gjennomført uten at det oppstod noe uforutsett. I dette forsøket døde 83,5 prosent av fisken som hadde blitt trengt i 10 minutter. I kontrollmerden med makrell som ikke hadde blitt stresset, var det bare 1 prosent som strøk med. Selv om det ikke er utført så mange eksperimenter, er forsker Irene Huse ved Havforskningsinstituttet trygg på konklusjonen:
- Vi kan dokumentere at makrell som er trengt i nota til den koker er døende og at den ikke kan slippes igjen. Makrellen tåler veldig lite stress. Det skal lite til før dødeligheten blir høy, sier Huse.
 

Lærte av pilotforsøk

Tidligere forsøk på dette området er gjort i mindre skala og i kar på land.
Forsøkene med å finne ut hvor mye trenging makrellen tåler i åpen sjø, startet i 2006. I fjor konstruerte havforskerne merder med stiv ramme og en indre diameter på 12 meter. Maskevidden i nettet er på størrelse med det som typisk brukes i tørkene på notbåter. Det ble også laget en romslig inngangskanal på merdene. Tørka på ringnotbåten hadde også tilsvarende kanal. På denne måten kunne makrellen føres over fra not til merder med minimalt stress og håndtering. Dermed kunne forskerne ha en merd hvor fisken ikke ble utsatt for noe stress. Denne merden var sammenligningsgrunnlaget for den andre merden med makrell, som ble utsatt for stress ved at nota ble tørket så mye at fisken ble trengt og ”kokte”. Forskerne var ikke fornøyd med utførelsen av disse eksperimentene. I det ene eksperimentet ble fisken i kontrollmerden for stresset fordi merden hang sammen med eksperimentmerden som måtte tas inntil skutesiden i mørket. Men av dette eksperimentet ble det helt tydelig hvor lite stress makrellen tåler om natten før dødeligheten blir for stor. Denne erfaringen har også fiskere som setter makrell i lås. I det andre klarte de ikke å stresse hele eksperimentmerden.  Likevel var det tilsvarende dødelighet i den stressede merden som det volumet av merden som ble stresset.

Makrell-overleving-1.jpg

Nota ”tørkes” for å få makrellen til å ”koke”

Fri drift

Dette tok forskerne ved Havforskningsinstituttet lærdom av i år. Tidlig på høsten ble ringnotsnurperne ”Møgsterhav” og "Røttingøy” sendt til havs for å fange makrell og overføre fisken fra not til merder. Det ble gjort tre forsøk, hver med en ustresset kontrollmerd og en eksperimentmerd med trengt og stresset fisk. Etter trengingen i den ene av de to merdene var utført, ble merdene sluppet i fri drift. Begge var utstyrt med satellittsendere som hele tiden meldte fra om posisjon og fjernstyrt videokamera som gjorde at forskerne kunne følge med på fiskens atferd.
Det ene av tre forsøk viste altså at mesteparten av makrellen som hadde blitt trengt, strøk med i løpet av de neste seks dagene. Til sammenligning døde bare en prosent av fisken i kontrollmerden.
Havforskningsinstituttets forsøk ble gjort på dagtid. Utpå høsten endrer imidlertid makrellen oppførsel og blir lettest for fiskebåtene å fange om natten. Makrellen blir ekstra stresset i mørket fordi den ikke klarer å orientere seg. Da er det enda lettere for at den blir skadet. Forskerne ser med bekymring på at det i de siste årene har blitt en gradvis forskyving av sesongen, slik at mer og mer av makrellen nå fanges sent på høsten, og en større andel av fangstene tas om natten. Mest sannsynlig vil fangstregulering og slipping om natten være veldig vanskelig, om ikke umulig, uten å stresse makrellen for mye.

 

Se video av makrell i trengd merd (640 kb. wmv)

Se video av makrell i kontrollmerd (448 kb. wmv)