Hopp til hovedteksten
gosars_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Greit 2008-budsjett

Forslaget til Statsbudsjett 2008 gir ingen store endringer for Havforskningsinstituttet. Budsjettet er en videreføring av årets bevilgning for drift av instituttet og våre forskningsfartøy.

Det mest gledelige i budsjettforslaget er at det er satt av 5 millioner kroner til prosjektering av et nytt isgående forskningsfartøy. Havforskningsinstituttet skal ha ansvaret for prosjektering av fartøyet som er en viktig satsing i Regjeringens nordområdestrategi.

Bevilgningen til MAREANO – programmet som kartlegger havbunnen utenfor Norge – videreføres med 9 millioner som ble tilført i revidert nasjonalbudsjett for 2007. Det gir en ramme på 32 millioner for 2008. Dette betyr at aktiviteten i programmet blir som i 2007, noe som innebærer at vi fortsatt blir forsinket i forhold til planene om å ha kartlagt nordområdene til 2010.

På bakgrunn av m.a. den langvarige nedbeitingen av stortare langs norskekysten og effekter av et stadig økende aktivitetspress i kystsonen, er det behov for å styrke den helhetlige kunnskapen om kystsone og fjordøkologi. Det blir derfor satt av midler innenfor tilskuddet til Norges forskningsråd til økt forskningsaktivitet knyttet til fjordøkologi i Porsangerfjorden og Hardangerfjorden, med en samlet ramme på 15 millioner kroner over fire år. Havforskningsinstituttet vil vere en sentral institusjon i dette arbeidet.

 

kontaktpersoner

Administrerende direktør:
Tore Nepstad
993 28 602

Kommunikasjonsdirektør:
Kari Østervold Toft
913 80 629

les mer

Budsjettforslaget for fiskeri- og kystdepartementet (pdf)