Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Fiskebåt har mistyda resultata frå årets loddeleiting

På Fiskebåtredernes Forbund si heimeside vert det hevda at fiskarane har hatt eit fangsttap på mellom 300 og 500 millionar kroner fordi forskarane har basert rådgivinga på for dårleg kunnskap om lodda. Dette er feil.

- Havforskingsinstituttet har ikkje eit nytt estimat for kor mykje lodde som kjem inn til kysten for å gyte som forskarane festar lit til, seier ansvarleg for toktet, Harald Gjøsæter, og forskingsdirektør Ole Arve Misund. Dei understrekar at målingane som er gjort under leitetoktet i vinter er basert på den målstyrken vi brukar om hausten. Eksperimentelle målingar vi har gjort dei siste åra har vist at målstyrken er større når lodda står nær overflata om vinteren. Bruk av same målstyrke som om hausten vil føre til ei overestimering av loddebestanden om våren. Under presentasjonen av dei førebelse toktresultata på Havforskingsinstituttet 28. mars vart det difor sterkt understreka at målingane som er gjort i vinter er svært usikre.

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen har vedteke at ein ikkje skal bruka slike punktestimat som vi har fått under loddeleitinga som grunnlag for å fastsetje ein kvote for loddefisket, men at ein skal ta omsyn til uvissa i berekninga. Haustingsregelen seier klårt at det skal vere mindre enn 5 % risiko for at mindre enn 200 000 tonn får gyte før det vert opna for eit fiske. Metodetoktet og loddeleitinga som er gjort i vinter endrar ikkje på kunnskapen som ligg til grunn for Havforskingsinstituttet sine råd til forvaltinga om lodda i Barentshavet.

Havforskingsinstituttet vil understreke at Fiskebåtredernes Forbund tolkar både oss og haustingsregelen feil når dei hevdar at resultata frå toktet i vinter viser at det burde vore opna for eit loddefiske.

[30.03.07]
 

  Kontaktpersonar

Forskingsdirektør Ole Arve Misund,
mob. 91 17 41 86

Forskar og faggruppeleiar Harald Gjøsæter,
mob. 41 47 91 77

Kommunikasjonsdirektør Kari Østervold Toft,
mob. 91 38 06 29    
 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet