Hopp til hovedteksten
Torskeyngel_150.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Stor produksjon av genetisk merka torskeyngel

Årets produksjon i Parisvatnet i Øygarden ser ut til å verte rundt 600.000 yngel. Det er eit av dei beste resultata som er oppnådd sidan yngelproduksjonen starta i Parisvatnet i 1987. Stamfisken som er brukt i år er resultat av eit omfattande forskingsarbeid, og den har eit spesielt genetisk merke som blir overført til avkommet. Fisk som har dette merket, har eit bestemt båndmønster i eit muskelprotein. Mønsteret er lett å identifisere ved hjelp av relativt enkle analysemetodar.

Stamfisken kan førast heilt tilbake til gjennombrotet i yngelproduksjon i 1983. Med unntak av ein generasjon der den blei brukt i havbeiteforsøk, har denne stammen vært i oppdrett i seks generasjonar.

All den genetisk merka yngelen som er produsert, går inn i eit større forskingsprosjekt med sikte på å studere genetisk interaksjon mellom oppdrettstorsk og vill torsk. Det er lagt opp til eit fullskala forsøk i samarbeid med næringa. Det vil bli utført omfattande prøvefiske i området der den genetisk merka fisken står for å spore innverknad på den ville fisken.

Bakgrunn

Torsk kan gyte i merden, og dermed kan befrukta egg drive ut i omgjevnadane. Ved hjelp av det genetiske merket kan forskarane analysere og finne ut om ein torsk fanga i sjøen er villfisk eller om den kjem frå merden. Dersom villtorsk og oppdrettstorsk får avkom saman, vil det genetiske merket gå vidare til avkommet og krysningar vil dermed lett kunne påvisast.

 

les mer

~feltstasjon Parisvatnet
~om yngelproduksjon i poll

kontakt

forskar
Knut Jørstad
tlf: 55 23 63 47

driftsleiar
Jan Pedersen
tlf: 56 38 29 20