Hopp til hovedteksten
Figtemp_Nordsj_601.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Varme somre tar knekken på taren

De siste ti årene har populasjonen av sukkertare i Skagerrak hatt en dramatisk nedgang. Mye tyder på at uvanlige høye sommertemperaturer er den viktigste årsaken til taredøden. Forsøk utført ved Havforskningsinstituttet viser at de høye sommertemperaturene i sjøen, observert langs Skagerrakkysten, gir høy dødelighet hos sukkertaren. Høye sjøtemperaturer sommerstid har også ført til at butaren har forsvunnet fra sørvest kysten av Norge.

I løpet av de siste 10 årene har vi fått oppleve noen av de varmeste somrene i manns minne. Særlig høye sjøtemperaturer har vært målt langs kysten av Sør- og Vest-Norge i 1997, 2002 og 2006, og det er forventet at vi i årene fremover vil få enda høyere temperaturer. Økte sjøtemperaturer kan få fatale konsekvenser for tareskogen langs kysten vår. De fleste av våre tarearter er tilpasset et relativt kaldt klima og har markerte toleransegrenser for høye temperaturer. Nyere undersøkelser av utbredelsen av tarearter langs kysten av Irland viser at stortare, sukkertare og butare har forsvunnet fra en rekke steder de siste årene, noe som mest sannsynlig skyldes økte sjøtemperaturer. Fra England rapporteres det om markert nedgang i populasjoner av butare langs sørkysten. Også i Norge ser vi klare tegn på at tarepopulasjonene kan være skadelidende på grunn av høye sommertemperaturer.

Forsøk med sukkertare den varme sommeren 2006

Tradisjonelt er sukkertarens utbredelse begrenset til områder med en gjennomsnittstemperatur i august på ca 19°C, eller lavere. Vekstforsøk med sukkertare i Arendalsområdet fra oktober 2005 til september 2006 viste at voksne sukkertareplanter hadde normal vekst og høy overlevelse gjennom året, med unntak av i juli og august 2006, hvor dødeligheten var over 80 %. I slutten av august var plantene som overlevde i dårlig forfatning, og hadde mistet mesteparten av bladene sine.

Figtemp_Nordsj_601.jpg

Temperaturer i Nordsjøen i 2005 (et normalår), og i et varmt år som 2006.
Klikk på bildet for større versjon.

Av sukkertareplanter som ble plassert ut i sjøen i månedskiftet juli-august 2006 døde ca 80 %  i løpet av en 4-ukers periode. I denne perioden var sjøtemperaturen 18,5-22 °C . Sukkertareplanter plassert ut i sjøen i månedskiftet august-september, da sjøtemperaturen hadde falt til under 18 °C, hadde ingen dødelighet. Tilveksten var også normal utover høsten. Observasjoner av sukkertareplanter i en dårlig forfatning i naturlige populasjoner på Sørlandet sommeren 2006, støtter opp om teorien om at høye sjøtemperaturer er den viktigste årsaken til sukkertarens tilbakegang i de senere årene. 

Butare – mest temperaturfølsom

Butarens sørlige utbredelsesgrense langs de europeiske kyster har tradisjonelt fulgt 16 °C - grensen i august. Butarens østligste kjente lokalitet i Skagerrak har i alle år vært Årsholmane ved Mandal, men nå er den fullstendig borte fra denne lokaliteten. En undersøkelse gjennomført sommeren 2006, viser at butarebestandene også er sterkt redusert i hele området fra Mandal og vestover til Hidra. Høye sjøtemperaturer er den mest sannsynlige årsaken til denne utviklingen.

Fig-tare-Jaeren350.jpg

Høye sjøtemperaturer svekker tareplantene slik at de lettere løsner når høststormene kommer. Resultatet kan være store mengder tare langs strendene, som her på vestsiden av Karmøy.
Foto: Jostein Vea, FMC Bioploymer

Stortare

Stortaren utgjør langt på vei det viktigste tarehabitatet langs norskekysten. Den har omtrent de samme toleransegrenser for høye temperaturer som sukkertaren (21-23 °C), og trives best på bølgeeksponerte steder, derfor vil den i mindre grad være utsatt for høye sjøtemperaturer. Er sommeren ekstra varm kan imidlertid også temperaturene i mer åpne kystområder bli for høye. Dette var sannsynligvis årsaken til de uvanlig store mengdene med i landskylt stortare langs Rogalandskysten etter den varme sommeren  2002. Observasjoner fra taretrålere i samme området i januar 2007 tyder på at den varme sommeren 2006 også resulterte i en betydelig redusert tarebestand. Årsaken er trolig at høye sjøtemperaturer svekker tareplantene, slik at de lettere løsner når høststormene kommer. 

Mer om temperaturpåvirkning av tareskogen kommer i rapporten Kyst og havbruk 2007, som er tilgjengelig fra 28. mars.