Hopp til hovedteksten
200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Loddeleiting i Barentshavet

I samarbeid med fiskeflåten settes det nå i gang leiting etter lodde i Barentshavet. Foruten to norske fiskefartøy, vil to russiske fartøy delta i leitingen, hvorav det ene også vil knnne gå i norsk økonomisk sone. Selve leitingen vil foregå i perioden 26. februar til 12. mars. Mengdeberegningen av gyteinnsiget starter 5. mars.

På bakrunn av anbudsrunder er fiskefartøyene ”Kvanøy” og ”Harvest” leid inn til selve leitingen, mens ”Gardar” skal brukes i arbeidet med å mengdeberegne gyteinnsiget. Det er satt av 2000 tonn lodde til forskningsformål. Målet med undersøkelsene er å øke kunnskapen om loddas utbredelse og vandringsmønster, og forsøke å få et akustisk mål på hvor stort gyteinnsiget er.

Hvor er lodda?

Det er spørsmålet både forskere og fiskere stiller seg. - Vi har mengdeberegnet lodda om høsten helt siden 1972, og føler at vi har relativt god kontroll på denne delen, men når det gjelder å måle lodda på vei inn for å gyte, er det mye vi enda ikke vet, sier toktansvarlig Harald Gjøsæter. Han er spent på hvilke resultater leitingen vil gi. Vil vi finne lodde, og eventuelt, hvor mye? Vil lodda ha et vestlig, østlig eller et mer sentralt innsig når den i mars vandrer inn til kysten av Nord-Troms, Finnmark og Kola for å gyte?

Det vil i stor grad være opp til fartøyene ”Kvanøy” og ”Harvest” selv å utføre leitingen, men Havforskningsinstituttet har observatører om bord som skal ta prøver av lodda. Resultatet fra leitingen vil danne grunnlag for de akustiske undersøkelsene som ”Gardar" skal utføre. - Det skal ikke åpnes fiske på bakgrunn av loddeleitingen, disse undersøkelsene er av rent metodisk art, sier Gjøsæter.

Norsk vårgytende sild fra Stad til Tromsø

”Gardar” startet toktet den 16. februar med mengdeberegning og aldersbestemmelse av norsk vårgytende sild, fra sør for Stad til Tromsø. I motsetning til loddebestanden er bestanden av nvg-sild i god forfatning.

Følg med på imr.no

Vi vil følge loddeleitingen tett og rapportere jevnlig.

 

Kontaktperson

Toktansvarlig lodde
Harald Gjøsæter, tlf. 55 23 84 17

Toktansvarlig NVG-sild
Arill Slotte, om bord i ”Gardar”

Les mer om

Lodde
kap. 1.3 Havets ressurser og miljø 2006

NVG-sild
kap. 2.3 Havets ressurser og miljø 2006

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet