Hopp til hovedteksten
sildefiske_150.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Tilrår rekordstor sildekvote

Det internasjonale råd for havforsking (ICES) tilrår ein kvote på 1,28 millionar tonn norsk vårgytande sild i 2007. I Nordsjøen er rådet null fiske både for torsk, tobis og augepål for å byggje opp att bestandane. Hysa og seien i dei sørlege havområda ser ut til å greie seg bra. Ein positiv utvikling i loddebestanden gir ikkje grunnlag for eit fiske allereie neste år.

Norsk vårgytande sild

Dette er ein av dei største fiskebestandane i verda, med ein gytebestand på om lag 10,3 millionar tonn. ICES si vurdering er at bestanden har full reproduksjonskapasitet, og at den vert hausta berekraftig. Den sterke 2002-årsklassen dominerer no gytebestanden saman med 1998- og 1999-årsklassane, i tillegg er 2004-årsklassen sterk.

I 1999 vedtok EU, Noreg, Russland, Island og Færøyane ein forvaltingsplan for denne sildebestanden, men dei siste åra har desse landa ikkje vorte samde om ein totalkvote. ICES meiner forvaltingsplanen er i tråd med føre-var-prinsippet og tilrår at sildebestanden vert forvalta i tråd med den. Det tilseier ein fangst i 2007 på 1,28 millionar tonn. Eit uttak på dette nivået vil gi ein gytebestand på i overkant av 10 millionar tonn i åra som kjem.

Venta fangst i 2006: 967 000 tonn. Det vart ikkje oppnådd avtale om totalkvote for 2006.

~ meir om norsk vårgytande sild

Makrell

Det vert hausta for mykje makrell i Nordaust-Atlanteren og dermed er ikkje uttaket berekraftig. Offisiell statistikk viser ein fangst på 458 000 tonn i 2005, men ICES meiner at det er teke ut minst 543 000 tonn. Dette talet er brukt i vurderinga av bestanden, sjølv om berekningar viser at det er svært sannsynleg at uttaket ligg minst 60 % høgare.

Forvaltingsregelen som EU og Noreg er einige om for den nordaustatlantiske makrellen gir ein totalfangst i 2007 mellom 390 000 og 509 000 tonn. Eit uttak på dette nivået vil gi ein litt større gytebestand i 2008 enn i 2006.

ICES tilrår at kvoten partane vert samde om, må dekkje alle områda der det vert fiska nordaustatlantisk makrell. Nordsjømakrellen er framleis på eit lavt nivå, og derfor tilrår ICES særskilde tiltak for å byggje opp att denne delen av bestanden.

Totalkvote 2006 – 444 000 tonn.

~ meir om makrell

Lodde

Reproduksjonsevna til loddebestanden i Barentshavet er framleis redusert. I september 2006 vart den modnande delen av bestanden målt til om lag 435 000 tonn. Sjølv utan eit fiske, viser utrekningar at ca. 190 000 tonn vil vere att av denne bestandsdelen når gytinga tek til i april 2007. I den vedtekne forvaltingsplanen for loddebestanden er partane samde om at det skal vere meir enn 95 % sannsynleg at den modnande delen av bestanden er over 200 000 tonn. Derfor tilrår ICES at det ikkje bør fiskast lodde i Barentshavet i 2007.

ICES tilrår heller ikkje fiske på loddebestanden ved Island, Aust-Grønland og Jan Mayen no. Før det kan bli tilrådd eit fiske, må det leggjast fram ny informasjon om storleiken på bestanden, og det må dokumenterast at gytebestanden er på minst 400 000 tonn i mars 2007. Grunnen til dette er at alt tyder på svært dårleg rekruttering til denne bestanden dei siste åra.

~ meir om lodde

Kolmule

Kolmulebestanden har god reproduksjonsevne, men den vert ikkje hausta berekraftig. Gytebestanden er truleg over føre-var-nivå, og rekrutteringa har vore svært god dei siste ti åra. Toktresultat tyder derimot på ein svak 2005-årsklasse. Årleg fangst har vore over 2 millionar tonn sidan 2003, noko som er mykje høgare enn det bestanden tåler.

ICES har evaluert forvaltingsplanen som Noreg, EU, Island og Færøyane vedtok i desember 2005 og funne at den ikkje er i tråd med føre-var-prinsippet. Mellom anna konkluderer ICES med at det er høg risiko for at bestanden fell under kritisk nivå ved lav rekruttering. Kolmulefisket føregår berre på nokre få årsklassar. Gytebestanden minkar og er venta å minke enno meir dersom den vedtekne forvaltingsplanen vert følgd.

ICES tilrår at totalfangsten av kolmule i 2007 vert mindre enn 980 000 tonn slik at haustinga kjem under føre-var-nivå.

Fangst 2006: 2,1 millionar tonn (berekna fangst i tråd til forvaltingsplanen).

~ meir om kolmule

Vestleg taggmakrell

ICES konstaterer at det ikkje er muleg å gjere gode nok bestandsutrekningar for taggmakrell. Rådet for 2007 er derfor som tidlegare: Kvota bør ikkje overstige 150 000 tonn, som er rekna for å vere eit berekraftig uttak så lenge det ikkje vert rekruttert ein ny, spesielt sterk årsklasse. Det vert vidare tilrådd å utvikle ein forvaltingsstrategi som tar omsyn til fisket både på ungfisk og vaksen fisk.

Råd 2005 – 150 000 tonn. Totalfangst 2005 – 182 000 tonn.

~ meir om taggmakrell

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den austlege engelske kanalen 

Sidan rekrutteringa til denne torskebestanden har vore dårleg dei siste åra, vil berre null fangst i 2007 og 2008 føre til at gytebestanden kjem over føre-var-nivået, meiner ICES.

Torskebestanden i desse områda ser ut til å ha sviktande reproduksjonsevne og den vert ikkje hausta berekraftig. Gytebestanden er langt under det kritiske nivået, medan haustinga ser ut til å ha minka litt sidan 2000. Årsklassane frå 2001 til 2004 er alle berekna til å være langt under gjennomsnittet, og sjølv om resultat frå tokt indikerer at 2005-årsklassen er sterkare, er også den under gjennomsnittet. 

Totalkvote i Nordsjøen 2006 – 23 205 tonn (pluss 3315 tonn i Skagerrak).

~ meir om torsk

Hyse i Nordsjøen og Skagerrak

Hysebestanden i Nordsjøen og Skagerrak ser ut til å ha god reproduksjonsevne, og den vert hausta berekraftig. Gytebestanden, som vart berekna til 256 000 tonn i 2005, er truleg redusert til ca. 230 000 tonn i 2006. Dette er framleis godt over før-var-nivå.

Det er vedteke ein forvaltingsplan for denne hysebestanden, og ICES tilrår at den vert følgd. Det inneber landingar på 55 400 tonn i 2007 (i tillegg reknar ein med eit utkast på 32 500 tonn). Gytebestand i 2008 vert då berekna til vel 291 000 tonn.

Totalkvote i Nordsjøen 2006 – 52 000 tonn (pluss 3200 tonn i Skagerrak).

~ meir om hyse

Sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland

Seibestanden i desse områda har god reproduksjonsevne, den vert hausta berekraftig, og gytebestanden har vore over eller på føre-var-nivå i nær ti år. ICES tilrår at fangsten i 2007 vert mindre enn 136 000 tonn. Det vil gi eit høgt langtidsutbytte, og det er i tråd med den vedtekne forvaltingsplanen for bestanden.

Totalkvote i 2006 – 136 000 tonn (123 250 tonn i Nordsjøen/Skagerrak).

~ meir om sei

Tobis i Nordsjøen

Gytebestanden av tobis i Nordsjøen har vore under kritisk nivå sidan 2001, og rekrutteringa har vore svak eller under gjennomsnittet dei siste tre åra. Ei rekkje tradisjonelle tobisfelt ser ut til å vere nesten tomme, spesielt i dei nordlege delane av Nordsjøen. ICES tilrår derfor at målet med forvaltinga av fisket bør vere å hindre vidare lokal utarming av tobisfelt, spesielt i område der predatorar samlar seg. 

ICES tilrår at fisket vert halde stengt til det føreligg sikker informasjon om at bestanden kjem over føre-var-nivå i 2008. Slik informasjon kan komme frå tokt i desember 2006 i regi av Danmarks Fiskeriundersøgelser, tokt i april 2007 i regi av Havforskingsinstituttet og eit forsøksfiske i april 2007. 

Det internasjonale havforskingsrådet føreslår vidare ein forvaltingsplan for fisket som inneber at innsatsen i 2007 ikkje skal overstige 30 % av innsatsen i 2005. Totalkvoten må ikkje vere over 400 000 tonn i 2007, og det vert òg tilrådd å stengje fisket 1. august for å unngå å fiske på årets yngel.

Kritisk gytebestand – 430 000 tonn. Venta gytebestand i 2007 – 210 000 tonn.

~ meir om tobis

Augepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

Reproduksjonsevna til augepålbestanden har svikta og gitt årsklassar under gjennomsnittet i nærast heile perioden sidan 2000. ICES tilrår at fisket bør haldast stengt til det føreligg informasjon som tilseier at gytebestanden vil kome over føre-var-nivå i 2008. Det vert samstundes varsla ei ny bestandsvurdering med revidert råd våren 2007.

Kritisk gytebestand – 90 000 tonn. Venta gytebestand i 2007 – 105 000 til 183 000 tonn (avhengig av fisket i 2006).

~ meir om augepål 

NB! Denne informasjonen er basert på foreløpige dokument frå ICES. Korrekturarbeid pågår, og revisjoner kan komme. Endelege dokument kjem fredag 20 oktober. Følg med på: http://www.ices.dk/committe/acfm/comwork/report/asp/advice.asp

 

kontakt

Norsk representant i ACFM
Asgeir Aglen
55 23 86 80

Forskingsdirektør
Ole Arve Misund
55 23 84 97
911 74 186

Forskingsgruppeleiar
Harald Gjøsæter
55 23 84 17
414 79 177

Forskingsgruppeleiar
Reidar Toresen
55 23 84 20
911 23 090

Informasjonssjef
Kari Østervold Toft
55 23 85 38
913 80 629

les meir

Kvoteråda i fjor

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak