Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Nordøstarktisk torsk

ICES' vurdering og anbefaling

ICES vurderer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, men beskatningen er ikke bærekraftig og er langt høyere enn det som er tilsiktet i forvaltningsplanen. Gytebestandens størrelse er over føre-var-grensen (Bpa) i 2006. Gytebestanden har vært over Bpa siden 2002. Fiskedødeligheten ble redusert betydelig i perioden 1999-2003, men har siden økt til en beregnet verdi lik Flim i 2005. Toktene indikerer at de siste årsklassene er ved eller under gjennomsnittet.

Forvaltningsregelen vedtatt av Den norsk-russiske fiskerikommisjonen er av ICES vurdert å være i samsvar med føre-var-tilnærmingen. Regelen har ikke vært evaluert for dagens omfang av urapportert fiske. ICES påpeker at forvaltningsregelen ikke er skikkelig håndhevet, siden urapporterte landinger har gitt en betydelig høyere beskatning enn det regelen forutsetter.

Siden forvaltningsregelen ikke er blitt fulgt, konkluderer ICES at beskatningen bør begrenses av føre-var-grensene. Det tilsier at samlet fangst i 2007 ikke overstiger 309 000 tonn. Forvaltningsregelen tilsier en TAC i 2007 på 366 000 tonn. En slik framskriving forutsetter at all fangst avregnes mot TAC.

Det er beregnet en årlig urapportert fangst på 90 000-117 000 tonn i årene 2002-2004 og 166 000 tonn i 2005. Dette representerer 35 % tillegg til offisiell fangst i 2005. Urapporterte landinger reduserer effekten av forvaltningstiltak og undergraver målene i den vedtatte forvaltningsregelen. I et lengre perspektiv er det under slike forhold ikke sannsynlig at fangstregelen alene kan sikre bestanden og framtidig fiske. Tiltak for å stoppe urapportert fiske er påkrevd. I disse fiskeriene må det videre tas hensyn til behovet for vern av kysttorsk og uer.

På bakgrunn av den økende tendensen i underrapportert fangst kan denne bestandsframskrivingen basert på en status quo fiskedødelighet være for optimistisk (svarer til 551 000 tonn fangst i 2006). I tillegg til denne usikkerheten vil dagens høye fiskedødelighet i seg selv tilsi høy usikkerhet i framskrivingene. Manglende prøvetaking av urapportert fangst er også en kilde til usikkerhet.

Havforskningsinstituttets anbefaling og kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter ICES sitt råd. Fangsten har i flere år vist seg å ende opp vesentlig høyere enn avtalt kvote. Fiskeriet har dermed ikke holdt seg innenfor den avtalte fangstregelen og det er ingen tydelige tegn på snarlig bedring. Instituttet støtter derfor ICES sitt råd om å ikke overskride føre-var-grensen for høstingsgrad i 2007, men presiserer at dette rådet ikke betyr at den vedtatte fangstregelen er forkastet av ICES.

Behovet for vern av norsk kysttorsk tilsier at fisket etter nordøstarktisk torsk i kystnære farvann må innrettes slik at fangst av kysttorsk i størst mulig grad unngås. Havforskningsinstituttet vil også understreke behovet for bedre kontrolltiltak for å sikre at all fangst av torsk regnes mot de avtalte kvotene.

Den høye fiskedødeligheten i perioden 1994-2001 førte til svært lav overlevelse fram til gytealder, og til svært lav andel flergangsgytere. En vedvarende reduksjon i fiskedødeligheten vil øke overlevelsen og mengden eldre fisk i gytebestanden. Siden 1998 har det skjedd en gradvis bedring i beskatningsmønsteret ved at vi i dag fisker en mindre andel ung fisk enn tidligere. Hvis fiskedødeligheten holdes moderat, vil denne bedringen i beskatningsmønsteret gi betydelig ekstragevinst i form av bedret utnytting av individveksten og bedret overleving fram til gytealder. For å opprettholde dette beskatningsmønsteret er det viktig å beholde de innførte seleksjonsanretningene (rist og kvadratmaskesekker), og å videreføre høy innsats på overvåkning og stenging av felt med mye undermåls fisk.

Nøkkeltall

  • Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 220 000 tonn 
  • Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 460 000 tonn 
  • Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,74 
  • Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,40 
  • Antatt fiskedødelighet i 2006: 0,74
    Denne er satt lik beregnet fiskedødelighet i 2005, istedet for å bruke et treårs gjennomsnitt (2003-2005). Dette fordi både fiskedødelighet og dokumentert fangstinnsats har økt de to siste årene.
  • Ventet gytebestand i 2007: 441 000 tonn
    Dette er under Bpa, og fangstregelen fraviker dermed begrensningen på maks 10 % TAC-endring fra år til år, og fiskedødeligheten brukt for å beregne treårs gjennomsnittsfangst (2007-2009) er skalert ned i henhold til forholdet mellom beregnet gytebestanden og Bpa (F=0.4*441/460).

Avtalt TAC 2006: 471 000 tonn (+21 000 tonn kysttorsk)