Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Nordøstarktisk hyse

ICES’ vurdering og anbefaling

ICES regner med at hysebestanden har god reproduksjonsevne. På grunn av en omfattende revidering av data og betydelige urapporterte fangster er bestandsvurderingen usikker. Det foreligger derfor ikke beregninger på gytebestand eller fiskedødelighetsrater for 2005. Bestandsvurderingen regnes likevel å kunne indikere trender i gytebiomasse. De rekrutterende årsklassene de siste årene har ligget på gjennomsnittsnivå.

Den senere økningen i gytebestandsbiomassen (2001-2004) har muliggjort fangster på rundt 130 000 tonn (inkludert urapporterte fangster). I fravær av holdbare bestandsvurderinger og siden det har vært en økning i bestandsnivået, tilrår ICES å holde fangstene under dette nivået.

Havforskningsinstituttets anbefaling og kommentar

Flere av datakildene som danner beregningsgrunnlaget for hyse er revidert i år. Disse er modningsdata, vekt ved alder, fangst fordelt på alder og vekt, og til en viss grad predasjon av torsk. I tillegg er i år de norske fangstene tatt i områdene mellom Stad og Vestfjorden (område 06 og 07) tilbake i tid lagt til, samt urapporterte hysefangster for de siste fire årene. Beregningene av urapporterte fangster er basert på informasjon fra Fiskeridirektoratet. Fangstene tatt i områdene 06 og 07 er tidligere ikke tatt med i beregningene fordi man har antatt at disse var fra en bestand av kysthyse. Merkeforsøk har vist at en god del av den hysa som fiskes i område 06 og 07 har vokst opp lenger nord. I tilfeller som dette, der det ikke er klare skiller mellom bestander, bruker ICES å slå sammen mulige bestander til én.

Bestandsberegningene i år betraktes som svært usikre og viser betydelige forskjeller fra beregningene i fjor. Revideringen av data og tilleggene i fangstdataene har utvilsomt påvirket resultatene, men Havforskningsinstituttet ønsker å understreke at det ikke er revideringen alene som gjør beregningene ustabile. Faktorer som dekningsgrad på toktene, begrenset prøvetaking av fangstene og annen urapportert fangst (som utkast) enn det som er inkludert i beregningene gjør at bestandsvurderingene vil være usikre.

En av vurderingene som lå til grunn for å forkaste bestandsberegningene var en sammenlikning med toktresultatene. Disse viser en langt fra så optimistisk bestandsutvikling som beregningene. Havforskningsinstituttet er enig i at bestandsberegningene er usikre, og mener at en totalfangst på så mye som 130 000 tonn kanskje ikke vil være bærekraftig, siden både toktene og beregningene viser en nedadgående trend i gytebestandsnivået. I tillegg vil Havforskningsinstituttet understreke at hvis forvaltningen skal være i henhold til en føre-var-tilnærming er det essensielt å få kontroll over hvor mye som blir høstet av denne bestanden.

I hysefisket må det videre tas hensyn til behovet for vern av uer og kysttorsk.

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen er blitt enig om en høstingsstrategi med et jevnere uttak basert på et 3-års gjennomsnitt. Denne regelen er i ferd med å evalueres av ICES, og svarene vil foreligge innen slutten av juni. En 1-års regel vil også bli evaluert for å sammenlikne egenskapene til disse reglene, blant annet om ventet gjennomsnittsfangst vil være forskjellig, om det er slik at en 3-års regel vil føre til jevnere uttak enn en 1-års regel, og hvilken regel som er mest i henhold til en føre-var-tilnærming.

Havforskningsintituttet ønsker å påpeke at vanlig prosedyre når man reviderer historiske data er å revurdere referansepunktene, men at ICES ikke kom til noen konklusjon om disse i denne omgang.

Nøkkeltall

  • Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 50 000 tonn
  • Føre-var-grensen for gytebestand (Bpa) = 80 000 tonn
  • Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,49
  • Føre-var-grensen for fiskedødelighet (Fpa) = 0,35

Avtalt TAC for 2006: 120 000 tonn