Hopp til hovedteksten
kommentarer220.jpg
Utskriftsvennlig versjon

ICES' forvaltningsråd for fiskeriene i 2007 med Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter ICES sitt råd om å ikke overskride føre-var-grensen for høstingsgrad av nordøstarktisk torsk i 2007, men presiserer at dette rådet ikke betyr at den vedtatte fangstregelen er forkastet av ICES. Behovet for bedre kontrolltiltak for å sikre at all fangst av torsk regnes mot de avtalte kvotene understrekes.

Nordøstarktisk torsk

Havforskningsinstituttets anbefaling og kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter ICES sitt råd. Fangsten har i flere år vist seg å ende opp vesentlig høyere enn avtalt kvote. Fiskeriet har dermed ikke holdt seg innenfor den avtalte fangstregelen og det er ingen tydelige tegn på snarlig bedring. Instituttet støtter derfor ICES sitt råd om å ikke overskride føre-var-grensen for høstingsgrad i 2007, men presiserer at dette rådet ikke betyr at den vedtatte fangstregelen er forkastet av ICES.
~ les mer


Kysttorsk nord for 62ºN

Havforskningsinstituttet sine anbefalinger og kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES. Det å opprettholde torskebestander som gyter lokalt er viktig for økosystemene langs kysten og er grunnlaget for en stor del av kystfisket.
~les mer


Nordøstarktisk hyse

Havforskningsinstituttets anbefaling og kommentar

Bestandsberegningene i år betraktes som svært usikre og viser betydelige forskjeller fra beregningene i fjor. Den norsk-russiske fiskerikommisjonen er blitt enig om en høstingsstrategi med et jevnere uttak basert på et 3-års gjennomsnitt. Denne regelen er i ferd med å evalueres av ICES, og svarene vil foreligge innen slutten av juni.
~les mer


Sei nord for 62°N

Havforskningsinstituttets anbefaling og kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES, og er enig i at man legger seg under en Fpa fiskedødelighet også neste år. Vi anbefaler at det settes en TAC for 2007 i følge den foreslåtte beskatningsstrategien. Et uttak på 194 000 tonn vil gi bedre stabilitet både i  gytebestandsutvikling og fangst enn et uttak på føre-var-nivå. I seifisket må det videre tas hensyn til behovet for vern av uer og kysttorsk.
~les mer


Blåkveite

Havforskningsinstituttets anbefaling og kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådet fra ICES og viser til at en gjennomsnittlig årlig fangst på 1990-tallet på 13 000 tonn resulterte i en langsom økning av bestanden. Vi vil imidlertid understreke at dagens reguleringer er for liberale dersom man ønsker et fremtidig bærekraftig utbytte på om lag 20 000 tonn.
~les mer


Vanlig uer

Havforskningsinstituttets anbefaling og kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES. Vi ønsker sammen med forvaltende myndigheter å utvikle en langsiktig forvaltningsplan for vanlig uer. Vanlig uer er en langlivet art og blir gytemoden først ved 12-15 års alder. Det tar derfor svært lang tid før effekten av reguleringstiltak kan hentes ut som økt fangst.
~les mer


Snabeluer

Havforskningsinstituttets anbefaling og kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES. Med lite ueryngel i Barentshavet må en følge med på om bifangstreguleringen i rekefisket evner å verne det vesle man har å bygge på, og om det er tilstrekkelig med dagens kriterium hvor det er tillatt med 3 ueryngel per 10 kilo reker før et felt stenges i Barentshavet og ved Svalbard.
~les mer

 


Les også


Kontaktpersoner

Forskningsgruppeleder Harald Gjøsæter
tlf. 55 23 84 17

Forskningsdirektør Ole Arve Misund
tlf. 55 23 84 97

Informasjonssjef Kari Østervold Toft
tlf. 55 23 85 38

Facts about Greenland Halibut

Latin name: Reinhardtius hippoglossoides
Family: Pleuronectidae (Flounder Family)
Maximum Size: 20 kg / 120 cm
Longevity: 30 years or more
Distribution: Along the edge of the UK sector of Franz Josef Land, and in deeper areas of the Barents Sea
Spawning Area: Mainly along the edge between Vesterålen and Spitsbergen
Spawning Season: Winter
Diet: Shrimp, capelin, polar cod, and fish waste
Characteristics: An Arctic fish species that is rarely observed.
 

Northeast Arctic Greenland Halibut

Facts about Coastal cod

Latin name: Gadus morhua
Spawning-, nursery, and feeding area: Fjords and coastal areas
Maximum size: 1.3 m / 40 kg
Life span: Can live up to 20 years, but rarely exceeds 15 years
Age at maturity: 3–6 years.
Fecundity: First-time spawners can produce up to 400,000 eggs; the oldest females can produce up to 15 million eggs
Diet: Everything from plankton to fish
 

Coastal cod north of the 62 latitude

Facts about Northeast Arctic cod

Latin name: Gadus morhua
Family: Cod family
Maximum size: 169 cm and 55 kg
Distribution: The warm side of the Polar Front in the Barents Sea
Main spawning area: Lofoten/Vesterålen
Spawning time: February-April
Diet: Mainly fish
 

Northeast arctic cod