Hopp til hovedteksten
traal_150.gif
Utskriftsvennlig versjon

Sviktende kvalitet på fangststatistikk påvirker bestandsberegningene

Anbefalinger for fiske på en rekke viktige bestander er nå gjort tilgjengelig fra ICES. Rådgivningen for flere bestander er blitt vanskeligere på grunn av underrapportering fra fiskeriene. De store pelagiske bestandene av kolmule og makrell er i god forfatning, men høstes ikke bærekraftig. Store mengder ungsild i Barentshavet beiter på lodda og bidrar til bestandssvikt til tross for stengte fiskerier. Mengden av gytemoden torsk i Nordsjøen er langt under kritisk nivå. Sei og hyse i Nordsjøen høstes bærekraftig.


ICES anbefaler følgende kvoter for 2006:

 • Norsk vårgytende sild: ikke over 732 000 tonn
 • Makrell: mellom 373 000 og 487 000 tonn
 • Taggmakrell: mindre enn 150 000 tonn
 • Kolmule: mindre enn 1 500 000 tonn
 • Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og den østlige Engelske kanal: Null fangst
 • Rødspette: 48 000 tonn
 • Breiflabb: Ingen økning i fiskeinnsatsen
 • Tobis: Fortsatt null fangst
 • Øyepål: Fortsatt null fangst

For sei, hyse og lodde anbefaler ICES at vedtatte forvaltningsplaner følges. Dette innebærer følgende kvoteråd:

 • Sei i Nordsjøen og vest av Skottland: 123 300 tonn
 • Hyse i Nordsjøen og Skagerrak: 39 400 tonn
 • Lodde: Fortsatt null fangst

Kvoteanbefalingene for rødspette, hyse og sei forutsetter at disse fiskeriene foregår med minimal bifangst/utkast av torsk.


Norsk vårgytende sild

Bestanden vurderes å ha god reproduksjonsevne og høstes bærekraftig. For 2005 oppnådde ikke EU, Norge, Russland, Island og Færøyene felles enighet om en totalkvote, og statene satte egne kvoter for 2005 som til sammen utgjør en vesentlig økning utover forvatningsplanen. Det økte uttaket i 2005 påvirker anbefalingene for 2006 negativt. ~les mer


Makrell

Dagens beskatningsnivå er for høyt, og det er ikke bærekraftig. ICES anbefaler at omforente kvoter må dekke alle områder hvor nordøstatlantisk makrell fiskes. For å beskytte nordsjøkomponenten som fortsatt er på et lavt nivå, anbefaler ICES å stenge Skagerrak og den sentrale og sørlige Nordsjøen hele året, å stenge den nordlige delen av Nordsjøen i perioden 15. februar-31. juli, og at minstemålet på 30 cm i Nordsjøen må opprettholdes. ~les mer


Taggmakrell

Bestandsberegning med tilfredsstillende kvalitet er ikke mulig. Derfor er det stor usikkerhet om bestandsstørrelse og fiskedødelighet.  Bestanden har gått nedover siden den svært rike 1982-årsklassen var på sitt høyeste i 1988. Siden 1982 har ingen ny virkelig sterk årsklasse vist seg. Det er bekymringsfullt at fisket i ungfiskområdene har økt kraftig de siste årene. ~les mer


Kolmule

ICES vurderer bestanden til ha god reproduksjonsevne, men at den ikke høstes bærekraftig. Det er bare uvanlig god rekruttering siden 1996 som har gjort at bestanden har tålt høsting på et nivå som betraktes som ikke bærekraftig. Det fiskes på noen få årsklasser. Samtidig er beskatningsmønsteret forandret slik at en større andel ung kolmule fanges. Dette gjør prognoser og estimater av gytebestand og høstingsnivå usikre. ~les mer


Lodde

Bestanden anses å ha sviktende reproduksjonsevne. Selv om det ikke fiskes, er det beregnet at den modnende bestanden vil reduseres falle under kritisk nivå ved gytetidspunktet (april 2006). Nedgangen skyldes at både torsk og sjøpattedyr vil beite på loddebestanden fra oktober i år og fram til gyting. ~les mer


Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og den østlige Engelske kanal

ICES vurderer bestanden til å ha sviktende reproduksjonsevne. Gytebestanden er langt under kritisk nivå. Årsklassene 2001-2004 er alle beregnet til å være langt under middels styrke. ~les mer


Sei i Nordsjøen og vest av Skottland

ICES' vurdering er at bestanden har god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. ~les mer


Hyse i Nordsjøen og Skagerrak

ICES vurderer bestanden til å ha god reproduksjonsevne og til å være høstet bærekraftig.  ~les mer


Rødspette i Nordsjøen

Bestanden har risiko for redusert reproduksjonsevne, men den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten er blitt delt opp i en konsumfiskedødelighet og en utkastdødelighet. Den første ser ut til å avta, mens utkastdødeligheten ser ut til å øke. ~les mer


Breiflabb

Det er stor usikkerhet rundt fangst og innsatsdata for breiflabb, og begrenset kunnskap om bestandsdynamikk og –fordeling. ICES anbefaler at innsatsen i fisket ikke bør øke, og at fisket må følges opp med bindende programmer for innsamling av fangst- og innsatsdata på breiflabb tatt både som målart og bifangst. ~les mer


Tobis i Nordsjøen

ICES vurderer bestanden til å ha sviktende reproduksjonsevne. Gytebestanden i 2004 er beregnet til å være den laveste siden 1983, og under kritisk nivå siden 2000. ICES anbefaler at fiskeriet bør forbli stengt inntil det foreligger  sikker informasjon om at bestanden vil være over føre-var-nivået i 2007.  Informasjon om dette kan komme fra et dansk forskningstokt i desember 2005 og fra forsøksfiske i april 2006. ~les mer


Øyepål i Nordsjøen

ICES vurderer bestanden til å ha sviktende reproduksjonsevne. Gjenåpning av fisket bør kun vurderes dersom det internasjonale bunntråltoktet i januar-februar 2006 påviser en sterk 2005-årsklasse, og bare dersom det er sikkert at gytebestanden i 2007 vil komme over føre-var-nivået.  ~les mer

 

   

Fakta om hyse i Nordsjøen og Skagerrak

Latinsk namn: Melanogrammus aeglefinus
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Andre namn: Kolje
Maks storleik: 60 cm og 4 kg
Levetid: 15 år
Leveområde: Nordsjøen/Skagerrak
Gyteområde: Sentrale Nordsjøen
Gytetidspunkt: Mars–mai
Føde: Botndyr, sildeegg og fisk
 

Hyse i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

Fakta om makrell

Latinsk navn: Scomber scombrus
Andre navn: Pir (ung makrell)
Gyteområde: Sentralt i Nordsjøen og Skagerrak (mai–juli), vest av Irland og De britiske øyer (mars–juli), i Norskehavet (mai–juli), og i spanske og portugisiske farvann (januar–mai)
Oppvekstområde: Nordsjøen, vest av De britiske øyer og Portugal. Norskekysten har blitt et viktig oppvekstområde for makrellen i 2016 og 2017
Maks størrelse: 65 cm og 3,5 kg, vanligvis < 1 kg 
Levetid: Sjelden over 25 år
Føde: Dyreplankton, krill, amfipoder, fiskelarver og småfisk

Makrell

Fakta om taggmakrell

Latinsk namn: Trachurus trachurus
Andre namn: Hestmakrell
Gyteområde: Tre bestandar, vestleg, sørleg og nordsjøbestanden, med ulike gyteområde: Vest av Dei britiske øyer og Irland, utanfor Portugal og Spania og i sørlege del av Nordsjøen
Maks storleik: 40 cm og 1,6 kg
Levetid: Opptil 40 år
Føde: Botndyr om vinteren, og plankton, yngel og liten brisling, sild og blekksprut om sommaren

Særtrekk: Taggmakrell har mange plateforma skjel langs sidelinja, har piggar/taggar og har også ein tydeleg mørk flekk på gjellelokkets bakkant
 

Hestmakrell

Fakta om sei (Pollachius virens)

Latinsk namn:  Pollachius virens 
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Andre namn: Mort, seimort, pale, seikod
Maks storleik: 115 cm og 20 kg
Levetid: kan bli 20 år
Leveområde: Nordsjøen/Skagerrak
Gyteområde: Eggakanten frå vest av Shetland til Vikingbanken
Gytetid: Februar–mars
Føde: Ungfisk et mest krill, mens eldre et mest fisk
 

Sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild

Fakta om breiflabb

Latinsk namn: Lophius piscatorius
Andre namn: Flabb, marulk, ulke, sjødjevel, havtaske og storkjeft
Familie: Breiflabbfamilien (Lophiidae)
Gyteområde: Kontinentalskråninga (1000–1800 m) vest for Storbritannia, men òg i norske fjordar og djupare deler av sokkelen
Føde: Fisk, krepsdyr og blekksprut
Levetid: Meir enn 25 år
Maks storleik: Kan bli 2 m lang
Særtrekk: Breiflabben er ein dårleg symjar som ligg på botnen og vifter med ryggfinnestrålen for å lokke til seg småfisk. Byttet blir sugd inn i gapet på fisken når han opnar kjeften.

Breiflabb

Fakta om kolmule

Latinsk navn: Micromesistius poutassou
Andre norske navn: Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 50 cm og 800 g
Levetid: Opptil 20 år, men sjelden over 10 år
Leveområde: Hele Nord-Atlanteren fra Svalbard til Marokko samt Middelhavet
Hovedgyteområde: Vest for De britiske øyer
Gytetidspunkt: Februar–april
Føde: Spiser krill, amfipoder og småfisk
Særtrekk: Har fått navnet kolmule fordi munnhulen og gjellehulene er svarte

Kolmule

Fakta om tobis

Latinsk navn: (Ammodytes marinus)
Andre norske navn: Havsil
Familie: Ammodytidae
Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten, Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: Som for gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte), fiskeegg og -yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 år
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved å bore seg ned i sandbunnen
 

Tobis

Fakta om Nordsjøen

Storleik: Ca. 750 000 km2
Djup: Gjennomsnittleg 94 m
Viktige fiskeri: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle tilhøve:

 • Det grunnaste av våre hav; to tredjedelar er grunnare enn 100 meter. Norskerenna har djupner på over 700 meter.
 • Eit av verdas mest trafikkerte sjøområde med store hamner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner menneske bur i nedslagsområdet til dette økosystemet som vert påverka av utslepp frå busetnader, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak

Fakta om torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal

Latinsk navn: Gadus morhua
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 100 cm og 20 kg
Levetid: 15 år
Leveområde: Nordsjøen/Skagerrak
Gyteområder: Den engelske kanal, Dogger og langs skotskekysten
Gytetidspunkt: Januar–april
Føde: Krepsdyr og fisk

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal