Hopp til hovedteksten
overvakning.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttet overvåker hav- og kystområdene

Flere mediaoppslag de siste dagene har fokusert på at bevilgningene til overvåking av vannkvaliteten er sterkt redusert de siste årene. For å supplere bildet av overvåkings-aktiviteten som gjennomføres i Norge, vil Havforskningsinstituttet presisere følgende: Havforskningsinstituttet har ansvar for å overvåke miljøet i norske hav- og kystområder. Havforskningsinstituttet har et nettverk av prøvetakere langs kysten som leverer materiale til instituttet. I tillegg tar instituttets fem størreforskningsfartøy, som driver vitenskaplig virksomhet på havet mer enn 300 døgn hvert år, jevnlig prøver for analyse i våre laboratorier.

Miljøgifter og andre forurensingskilder har vært overvåket i en årrekke, og Havforskningsinstituttet har lange tidsserier som dokumenterer miljøtilstanden i norske havområder.

Havforskningsinstituttets undersøker Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen i en tre-årig syklus. I tillegg blir det tatt prøver fra kystområdene. Det tas prøver av fisk som torsk og hyse, utvalgte nøkkelarter fra hvert havområde, sjøvann og sedimenter. Prøvene blir analysert for radioaktive stoffer, organiske miljøgifter og tungmetaller.

Havforskningsinstituttet er også bidragsyter til Miljøverndepartementet når det gjelder menneskelig aktivitet i det marine miljø.

Pressemelding 19.03.05