Hopp til hovedteksten
Pani_200px.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Genetikk-ekspressen

Hvordan skille kysttorsk fra skrei – hurtig og effektivt? Havforskningsinstituttet har utviklet en hurtigmetode for gentesting! Ved hjelp av én spesiell DNA analyse, såkalt PanI-analyser, kan vi i løpet av 24 timer få svar på hvilken type torsk man har fått i fangsten. Metoden prøves ut under årets skreitokt i Lofoten.


Av Geir Dahle
Artikkelen ble trykket som HI-Nytt nr. 2-2005

Helt tilbake til 1960-tallet har det blitt drevet med genetiske undersøkelser av torsk både langs norskekysten og i Barentshavet. Separasjon av de to bestandene kysttorsk og norsk-arktisk torsk (skrei) har vært et tema i mange vitenskaplige diskusjoner gjennom årene, men stadig mer data og bedre metoder underbygger teorien om at det her er snakk om to reproduktivt atskilte populasjoner. Dag Møller fra Havforskningsinstituttet sine arbeid på torsk i norske farvann på 60-tallet, viste klare genetiske forskjeller mellom skrei og ulike  stammer  kysttorsk –  både i analyser av blodtyper og  blodprotein.

PanI gir DNA-svar innen 24 timer

Undersøkelsene har vært gjennomført med en rekke forskjellige metoder; blodprotein (hemoglobin), muskelproteiner, og ulike DNA-analyser i tillegg til otolitt-analyser. Disse studiene har vist at det kan være mulig å skille mellom kysttorsk og skrei ved hjelp av bare én spesiell DNA analyse, såkalt PanI-analyser. Slike analyser vil kunne gi svar i løpet av 24 timer, og data fra tidligere studier (figur neste side) gir klare indikasjoner på at analysene skiller mellom kysttorsk og skrei. Denne metoden er utviklet i samarbeid med professor Svein-Erik Fevolden ved Fiskerihøgskolen i Tromsø.

Testes ut i Lofoten

Pan_kart_800px.jpg
I forbindelse med årets lofotfiske er gjennomføringen lagt opp som en tilnærming til den feltvirksomhet som i fremtiden kan gjennomføres av Fiskeridirektoratet ved Regionskontoret i Svolvær.  Dette innebærer prøvetaking og  analyser av torskefangster levert til  fiskebruk i Svolvær. I 2005 vil dette  gjøres av kvalifisert personell fra  Havforskningsinstituttet i Bergen, med  base ved Regionskontoret i Svolvær. I  tillegg vil det bli tatt andre prøver fra  forskningsfartøy i området, og i ettertid  vil det bli gjennomført andre analyser på  de samme individene ved Havforsknings- instituttet.

Det vil bli gjennomført én prøvetakning  per uke fra slutten av februar til uken før  påske, og eventuelt uken etter påske. Det  vil si fem prøvetakningsdager. Det legges  opp til prøvetaking av fisk fra to områder;  Henningsværstraumen og Austenesfjorden  eller Hølla, og prøver vil bli samlet inn  på fiskemottak samme dag for begge  områdene. For å unngå mulig diskusjon  om blant annet redskapsselektivitet  vil det bli tatt prøver fra både garn om formiddagen og snurrevad om kvelden  på fiskebruket. Eventuell garnfangst kan  byttes ut med line dersom det ikke foregår  garnfiske i et av de utvalgte områdene.  Dagen brukes til å analysere garnprøver,  mens kvelden brukes til å analysere  snurrevadprøver. Antall prøver for hver  stasjon per døgn er ~200 (~100 garn  og 100 snurrevad). Målsetningen er at  resultatene fra alle prøver skal være klar i  løpet av påfølgende dag.

Robust verktøy for forvaltningen

Metoden som vil bli benyttet for å skille  individer av kysttorsk og skrei er robuste  og reproduserbare, slik at resultatene ikke  er gjenstand for individuelle tolkninger.  Dersom det blir snakk om å bruke dette  verktøyet i forvaltningen kan en eventuelt  vurdere om en generell praksis skal  være at prøvene analyseres to ganger for  kvalitetssikring, eventuelt suppleres med  en annen metode, slik idretten gjør det  med sine A- og B-prøver av doping.

 

 

 


 

Fakta om kysttorsk nord for 62°N

Latinsk navn: Gadus morhua
Gyte-, oppvekst- og beiteområde: Fjorder og kystnære områder
Størrelse:
1,3 m og 40 kg
Alder ved kjønnsmodning: 3–6 år. Kan bli 20 år, men sjelden over 15 år
Antall egg: Førstegangsgytere kan gi 400 000 egg, de eldste 15 millioner egg
Føde: Alt fra plankton til fisk
 

Kysttorsk nord for 62ºN

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)