Hopp til hovedteksten
loddekart-05_200px.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Kartlegging og mengdemåling av lodde vinteren 2005

Ved hjelp av innsats fra to kommersielle fiskefartøy har Havforskningsinstituttet gjennomført en 14 dagers loddeundersøkelse langs Troms og Finnmarkskysten. Det ble funnet lite lodde i dekningsrådet. Undersøkelsene ble organisert i samarbeid med Fiskebåtredernes Forbund,og har vist bruk av den kommersielle fiskeflåten er en effektiv måte å gjøre loddeundersøkelser under gyteinnsiget.Teknologi og samarbeidet med næringen fungerte godt. Resultatene vil bli endelig vurdert når fangstfasen, som ennå pågår, er sluttført.

 

Undersøkelsene foregikk i perioden 20. februar - 5. mars 2005 der målet var todelt. For det først ønsket vi å kartlegge loddas utbredelse og mengde ved hjelp av innsats fra den kommersielle fiskeflåten. Videre var det viktig å vurdere om en metode med bruk av flåten som plattform er en effektiv måte å gjøre loddeundersøkelser under gyteinnsiget.

Undersøkelsen ble gjennomført med MS Kvannøy og MS Inger Hildur. Begge båtene var utrustet med vitenskaplige ekkolodd for mengdeberegning samt sonarer for telling og beregning av størrelse av stimer. Det er totalt seilt over 3000 nautiske mil (Figur 1). Samarbeidet med redere og fiskere fungerte utmerket, og vi ser ingen vesentlige problemer i gjennomføring av slike undersøkelser med vitenskaplig instrumenteringen på denne type båter.

Figur 1 viser kurser og fiskestasjoner tatt med trål og not. Kartet viser også områder med sild og lodde. Undersøkelsen var værhindret i et par dager, men ellers gikk gjennomføringen etter planen. En grovdekning fra Tromsø til russegrensen fra kysten til ca 60 nmil gav oss den første oversikten over situasjonen. Resten av tiden ble brukt til å gå tilbake for grundigere dekning. Det ble funnet sild over store områder i den østlige delen av undersøkelsesområdet. En del lodde var innblandet østenfor Nordkyn. Videre ble det funnet små mengder med lodde lenger vest. En mengdebergning av de observerte forekomstene ville gitt en lav gytebestand. Innblanding, fordeling og den lave tettheten gjør en slik beregning svært usikker og uten verdi i vurdering av gytebestanden av lodde. I tillegg kan det vær forekomster utenfor undersøkelsesområdet.

Undersøkelsen er nå formelt avsluttet. Fartøyene vil imidlertid fortsette leiting etter fangstbare forekomster og forenklet datainnsamling forstetter inn i denne fasen. Resultatene fra denne delen kan gi informasjon om seinere innsig av lodde. Når fangstfasen er avsluttet vil de involverte parter gjøre en vurdering av metodikk, strategi og eventuell oppfølging av undersøkelsen i kommende år.

Kontaktpersoner

Forskningsgruppeleder Olav Rune Godø, tlf 55 23 86 75 / 41 47 91 76
Forskningsgruppeleder Harald Gjøsæter, tlf 55 23 84 17 / mob 41 47 91 77
Informasjonssjef Jo Høyer, tlf. 55 23 85 21 / mob. 95 11 92 16

Pressemelding 08.03.05

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet