Hopp til hovedteksten
storsil_hode.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Tilbake fra tobis- og planktontokt i Nordsjøen

Havforskningsinstituttet prøver å utvikle en metode for fiskeriuavhengig måling av tobisbestanden, og FF ”Johan Hjort” er nå tilbake fra tokt i Nordsjøen (13.–24. april), hvor hovedhensikten har vært å prøve ut metoder for prøvetaking og mengdemåling av tobis, samt å undersøke diett og det planktoniske mattilbud. Dette toktet skulle ikke måle bestanden, men resultatene gir Havforskingsinstituttet grunn til å utrykke sterk bekymring for tobisbestanden i Nordsjøen.

Tobis lever nedgravd i sand det meste av året. Om våren kommer den opp fra bunnen for å beite på dyreplankton om dagen, men returnere til sanden om natten. På grunn av denne spesielle atferden er det vanskelig å måle mengden av tobis. Beregning av bestandsstørrelsen er derfor basert på fangst per enhet innsats i fiskeflåten.  Siden det ikke finnes fiskeriuavhengig måling av bestanden, er det imidlertid vanskelig å justere for effektivitetsøking i fiskeflåten.  Ved en markert øking i effektiviteten kan  bestanden bli overvurdert. 

Havforskningsinstituttet vil derfor utvikle en metode for fiskeriuavhengig måling av bestanden.  I den forbindelse er det noen biologiske spørsmål som må belyses, for eksempel: 1) når på dagen kommer tobisen opp av sanden, 2) når returnerer den, 3) kommer all tobis ut av sanden for å beite, 4) kommer den opp hver dag, 5) hvordan variere disse faktorene og 6) hva styrer dem (tetthet av byttedyr og rovfisk).

Testet flere metoder

Vi har erfart at tobisen trolig lar seg måle akustisk, og at den  kan identifiseres ved å bruke flerfrekvent ekkolodd (18 kHz, 38 kHz, 120 kHz og 200 kHz). Akustisk mengdeberegning av tobis som står oppe i vannsøylen om dagen framstår derfor som en svært lovende metode. Forsøk med to forskjellige skraperedskaper viste imidlertid at det kan stå en del tobis i sanden også om dagen, uten at det kan fastslås hvor mye det dreier seg om.  Videoopptak under prøvetaking viser at det er et betydelig forbedringspotensial for skrapene med hensyn til å gjøre de mer kvantitative. En rekke av de spørsmålene som er nevnt ovenfor vil derfor kunne belyses ved framtidige undersøkelser.

Det ble også gjort forsøk med prøvetaking av tobis ved hjelp av grabb. Grabben fanget en del tobis, særlig i grov sand og grus. Problemet var at substratet varierte mye over korte avstander med tilsvarende store variasjoner i mengden av tobis som ble fanget.  

Tobis som ble fanget i de frie vannmasser og nedgravd i bunnsubstratet ble frosset ned for framtidige mageanalyser.  Resultatene av dette vil bli sammenholdt med prøver av alger og dyreplankton fra de samme områder. 

Tobisbestand og fiskeri

Industritrålfisket etter tobis har tradisjonelt vært det største fiskeriet i Nordsjøen, med landinger i overkant av 1 million tonn enkelte år.  I 2003 og 2004 ble det imidlertid kun landet i overkant av 300.000 tonn.  I norsk økonomisk sone (NØS) har fiskeriet vært spesielt svakt, med en nedgang på nesten 90%, mot ca 50% EUs økonomiske sone.  Pr. 25. april 2005 er det kun landet 2300 tonn fra hele Nordsjøen.  Dette er så lite at det er grunn til å frykte totalkollaps i dette viktige fiskeriet. 

Toktet med F/F ”Johan Hjort” var ikke rettet mot å måle bestanden av tobis.  Imidlertid er de resultater som har framkommet av undersøkelsene i overensstemmelse med det svake fiskeriet. På forhånd var det klart at fiskeriet i 2005 ville avhenge av stryken på 2004-årgangen.  Våre undersøkelser på noen av de viktigste norske tobisfeltene indikerer imidlertid at andelen av ett års gammel tobis i forhold til eldre årganger, som det er svært lite av, ikke gir grunnlag for optimisme, heller tvert imot.  Havforskingsinstituttet er derfor sterkt bekymret for tobisbestanden i Nordsjøen.  Tobis er en meget viktig matfisk mange arter av fisk (torsk, hyse, makrell etc.) og for sjøfugl i Nordsjøen .  Et mulig kollaps i tobisbestanden kan sålede også ha betydelige økologiske konsekvenser.

 

 


 

Fakta om tobis

Latinsk navn: (Ammodytes marinus)
Andre norske navn: Havsil
Familie: Ammodytidae
Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten, Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: Som for gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte), fiskeegg og -yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 år
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved å bore seg ned i sandbunnen
 

Tobis

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak