Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juni

Publisert: 01.06.2004 - Oppdatert: 29.04.2009
alubaat.jpg

Å kjenne (lakse)lusa på gangen

Hvordan sprer lakselus seg i en fjord, og hvordan kan vi begrense dens herjinger blant laksefisk? Dette er tema for et pågående forskningsprosjekt ved Havforskningsinstituttet. Bli med på tokt til Hardangerfjorden for å følge lusens vandringer!

Publisert: 28.06.2004 - Oppdatert: 29.04.2009
fridtjof_nansen.jpg

"Dr. Fridtjof Nansen" tatt i arrest

FF "Dr. Fridtjof Nansen" ble lørdag kveld beskutt og tatt i arrest i nær ett døgn i Ekvatorial-Guinea på Afrikas vestkyst.

Publisert: 15.06.2004 - Oppdatert: 29.04.2009

Konsekvenser av fiskeri i området Lofoten - Barentshavet

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten – Barentshavet, utabeidet av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, ble 15. juni 2004 sendt ut til offentlig høring. Sammen med Utredning av konsekvenser av skipstrafikk (Kystverket) og Utredning av konsekvenser av ytre påvirkninger (Norsk Polarinstitutt) er utredningen av fiskeriene i området sentrale bidrag i arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet

Norsk Polarinstitutt
Publisert: 29.06.2004 - Oppdatert: 29.04.2009
Nansen_piroger.JPG

Hva gjør et norsk forskningsfartøy utenfor Afrika-kysten?

For mange er det ikke bare oppsiktsvekkende at et norsk forskningsfartøy tas i arrest i afrikanske farvann, men at det i det hele tatt befant seg der. Men ’Dr. Fridtjof Nansen’ og dets forgjenger med samme navn har trafikkert farvann i Sør i nærmere 30 år og bidratt til utvikling innen fiskeriforskning og fiskeriforvaltning i en lang rekke land. Nansenprogrammet er kanskje det mest vellykkede fiskeriprosjekt Norge har vært engasjert i innenfor bistand. Likevel står hele virksomheten i fare for å bli avsluttet neste år.

Publisert: 23.06.2004 - Oppdatert: 29.04.2009

Kommentarer til kvoterådene for 2005

ICES offentliggjorde kvoteråd for fiskebestander i begynnelsen av juni og Havforskningsinstituttet presenterer her utfyllende kommentarer til noen av disse rådene. I forbindelse med kvoterådene har man også endret språkbruk og det gies et kort sammendrag over de nye begrepene og hva de betyr.

Last ned pdf-versjon av dokumentet her
Publisert: 30.06.2004 - Oppdatert: 29.04.2009
ny_bok_om_klima_i_nordatlanteren.jpg

Ny bok: Klimaeffekter på marine økosystemer

Klimavariasjoner har stor innflytelse på livet i havet. Ikke minst henger variasjoner i de største fiskebestandene i våre nordlige farvann, norsk-arktisk torsk og norsk vårgytende sild, sammen med klima. Dette er tema for en ny bok som utgis i disse dager.

Publisert: 01.06.2004 - Oppdatert: 29.04.2009
korall.jpg

Om kaldtvannskoraller på Verdens Miljøverndag 2004

Utgivelsen av en rapport om kaldtvannskoraller ble i dag lansert i Barcelona av UNEPs Generaldirektør Klaus Toepfer. Den er skrevet av noen av verdens ledende forskere på kaldtvannskoraller eller dypvannskoraller, deriblant Jan Helge Fosså fra Havforskningsinstituttet.

Last ned:
Publisert: 18.06.2004 - Oppdatert: 29.04.2009
tang1.jpg

Med tang og tare i fokus

Hvordan påvirker miljø- og klimaendringer utbredelsen av tare, og hva er tilstanden for disse bunnlevende algeartene rundt i verden? Hvordan utnyttes tang og tare kommersielt gjennom dyrking? Kan man utnytte de bioaktive stoffene i algene til for eksempel nye medisiner? Hva skjer når man nye algearter blir introdusert, som japansk drivtang i Nordsjøen? Dette er blant temaene på det internasjonale symposiet i Bergen denne uken.

prosjektets hjemmeside
Publisert: 05.06.2004 - Oppdatert: 29.04.2009

ICES' anbefalinger for 2005

Den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) har nå gitt anbefalinger for fiske på flere viktige bestander for 2005. Bestandsutviklingen er positiv for flere av de viktigste fiskebestandene; som norsk-arktisk torsk, hyse, sei, kolmule og sild. Et langsiktig forvaltningsregime ligger til grunn for flere av disse bestandene som nå er i god forfatning. ICES betegner derimot situasjonen for norsk kystorsk som meget dårlig. Selv om bestandsnivået er bedre for flere bestander, ligger høstningsnivået alt for høyt. Dette gjelder særlig kolmule, men også til en viss grad torsk og hyse.

Reidar Toresen
Publisert: 07.06.2004 - Oppdatert: 29.04.2009

Norsk-arktisk sei

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2004 Status ICES klassifiserer bestanden av norsk-arktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten er under føre-var-nivå, og ... ~ tilbake
Publisert: 23.06.2004 - Oppdatert: 29.04.2009

Lavere nivå av lakselus på villaks i Sogn

Pressemelding 09.06.04
For tredje år på rad er det observert lite lus på utvandrende smolt av villaks i Sognefjorden. Resultatene tyder på at vi går mot et infeksjonspress fra lus som de ville bestandene kan leve med i Sognefjorden. Også i Hardangerfjorden ble det observert lite lus på villaks.

Publisert: 02.06.2004 - Oppdatert: 29.04.2009
G.O.Sars4.jpg

På tokt med G.O. Sars

Pressemelding 02.06.04
Verdens mest avanserte forskningsfartøy, norske G.O. Sars, setter lørdag kursen mot Den midtatlantiske rygg. Om bord er det forskere fra 16 nasjoner, som skal ta i bruk den nye teknologien for å finne ut hva som lever på slike dype havområder.

om MAR-ECO
Publisert: 23.06.2004 - Oppdatert: 29.04.2009
torskelarve.jpg

Torsk - vår nye store oppdrettsart?

Pressemelding 11.06.04
Press på fiskebestander og høye priser gjør at oppdrett av torsk og hyse blir stadig mer aktuelt. Gode resultater innen produksjon av torskeyngel viser at det nå er mulig å satse på produksjon i storskala av disse artene i intensivt oppdrett. For å få til en bærekraftig og lønnsom produksjon må vi også finne løsninger på spørsmål knyttet til fiskens helse og velferd, miljøeffekter, kvalitet og tilgang på fôr.

www.imr.no/gadoid_mariculture/