Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Norsk-arktisk sei

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2004

Status

ICES klassifiserer bestanden av norsk-arktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten er under føre-var-nivå, og gytebestanden er godt over før-var-grensen. I et enbestands-perspektiv høstes bestanden med en noe høyere fiskedødelighet enn det som vil gi høyest langtidsutbytte.

Forvaltningsråd

For å høste bestanden på en bærekraftig måte bør fiskedødeligheten holdes under Fpa (0,26) som tilsvarer en fangst mindre enn 215 000 tonn. I et enbestands-perspektiv er det intet å vinne på lang sikt ved å ha en fiskedødelighet over 0,12.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 89 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,45
Føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,26
Ventet fiskedødelighet i 2004: 0,20
Ventet gytebestand i 2004: 510 000 tonn

Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2005

Fiskedødelighet Fangst
(2005)
Gytebestand
(2006)
0,26 215 500

Anbefalt kvote 2004: under 186 000 tonn
Avtalt TAC 2004: 169 000 tonn

~ tilbake

 

Fakta om sei

Latinsk namn: Pollachius virens 
Andre norske namn: Kod, seikod,mort, palemort, grønspor, pale
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 20 kg og 130 cm
Levetid: Opptil 30 år
Leveområde: Langs norskekysten frå
Stad til Kolahalvøya
Hovudgyteområde: På kystbankane frå Lofoten til Nordsjøen
Gytetidspunkt: Om vinteren med topp i februar
Føde: Raudåte, krill og andre pelagiske krepsdyr, sild, brisling, kolmule, augepål og hyseyngel
Predatorar: Sel og kval
Særtrekk: Opptrer i tette konsentrasjonar, står ofte pelagisk der straumen konsentrerer byttedyra

Nordøstarktisk sei