Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Uer

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2004:

Snabeluer

Status

ICES klassifiserer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Bestanden har hatt sviktende rekruttering siden 1991.

I fravær av definerte referansepunkter så kan ikke denne bestanden evalueres i forhold til slike, men toktresultater viser at bestanden er nært et historisk lavmål. De eneste årsklassene som kan bidra til gytebestanden i nevneverdig grad, er de som ble født før 1990, siden de etterfølgende 13 årsklassene er svake. Årsklassene fra 1991-2003 er langt svakere enn årsklassene på 1980-tallet. Årsklassene født etter 1996 er svært svake. Årsklassene før 1991 må derfor vernes siden disse utgjør den eneste muligheten for å øke gytebestanden i årene som kommer. Basert på de opplysninger man har om gytebestand og årsklassene på 1990-tallet vil bestanden av snabeluer ikke kunne opprettholde et direkte fiskeri på mange år. For å hindre at bestanden skal bli enda mindre, må tiltak opprettholdes for å verne snabeluer mot å bli tatt som bifangst i andre fiskerier. Dette inkluderer også rekefisket.

Forvaltningsråd

ICES tilrår en fortsettelse av reguleringene som gjelder for 2004, dvs. ikke noe direkte trålfiske, stenging av områder og lave tillatte bifangst-rater. Dette gjelder inntil toktresultat kan vise til en klar økning i gytebestand og yngelforekomster. Det er viktig med maksimalt yngelvern (eks. begrensninger av bifangst i rekefisket) for å sikre at rekrutterende årsklasser bidrar så mye som mulig for å gjenoppbygge bestanden, og det bør derfor vurderes å redusere dagens tillatte bifangst av ueryngel i rekefisket.


Vanlig uer

Status

ICES klassifiserer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne, og den har vist rekrutteringssvikt siden 1996. I fravær av definerte referansepunkter så kan ikke denne bestanden evalueres i forhold til slike. Toktresultat og fangstrater fra trålfisket viser imidlertid en klar reduksjon i forekomst, og indikerer at bestanden er nært et historisk lavmål. Årsklassene det siste tiåret har vært svært svake og blir stadig mindre.
Lave forekomster av yngel og ungfisk som har blitt etterfulgt av reduserte fiskbare forekomster, har blitt bekreftet av nedgangen i de kommersielle fangstene. Til sammen tyder dette på en svært urovekkende bestandsnedgang. Bestanden ventes i de kommende år å bli yterligere redusert, også uten fiske, som følge av den svake rekrutteringen.

Forvaltningsråd

ICES tilrår mye strengere reguleringer enn de som nå gjelder på grunn av fortsatt nedgang i gytebestand og rekruttering. Dagens reguleringstiltak er utilstrekkelige for gjenoppbygging av bestanden. ICES anbefaler å innføre strengere vernetiltak som for eksempel å utvide fredningen i månedene med størst fangst for alle fiskerier, unntatt trål, og å forsterke bifangstreguleringene for trål. Det er også viktig med maksimalt yngelvern for å sikre at rekrutterende årsklasser bidrar så mye som mulig til å redusere nedgangen i bestanden.

 ~ tilbake