Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Nordsjøsild

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2004:

Status

 Bestanden er klassifisert til å ha god reproduksjonsevne, og den høstes bærekraftig.
Gytebestanden i 2003 er beregnet til å være 1,74 millioner tonn i 2003 og ventes å øke til 2 millioner tonn i 2004. Dette er over Bpa på 1,3 millioner tonn. Både 1998- og 2000 årsklassene er sterke i alle toktdata, mens 2002-årsklassen og den innkommende 2003-årsklassen er vurdert å være blant de svakeste i tidsserien. En må derfor regne med en nedgang i gytebestanden når disse rekrutterer til fisket i perioden 2005-2007.

Kriterier for rådgivningen

EU og Norge har siden 1998 hatt en forvaltningsavtale for denne bestanden. Avtalen setter grenser for maksimal fiskedødelighet (F), 0,25 for voksen sild og 0,12 for ung sild, når gytebestanden er over føre-var-grensen (Bpa) på 1,3 millioner tonn. Kommer gytebestanden under dette nivået, vil det iverksettes tiltak for å sikre at gytebestanden så raskt som mulig kommer opp på et trygt nivå.

Forvaltningsråd

ICES har vurdert gjeldene forvaltningsplan til fortsatt å være forenlig med føre-var-prinsippet og høyt langtids utbytte. Det anbefales at fisket forvaltes i henhold til avtalt plan, og det er gitt ulike valgmuligheter for fangstnivå og fangstfordeling mellom flåter. Dette tilsvarer en fangst på omlag 500 000 tonn i 2005. Ved forvaltningen av høstgytende nordsjøsild blir det anbefalt å ta hensyn til bestanden av baltiske vårgytere som blander seg med nordsjøsilda i Skagerrak.

Nøkkeltall- forutsetninger for prognosen:

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 800 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 1,3 mill. tonn
Føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa) F(2-6) = 0,25 og F(0-1)=0,12
Ventet fiskedødelighet i 2004: F(2-6) = 0,24
Ventet fiskedødelighet i 2004: F(0-1) = 0,04
Ventet gytebestand i 2004: 1,74 mill tonn
TAC for 2004 er 460 000 tonn, hvorav 133 400 t til Norge. I tillegg er det en øvre grense for bifangst på 38 000 tonn for EU’s industritrålfiske.

 ~ tilbake